Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

വ്യാഴാഴ്‌ച, ജനുവരി 12, 2012

രംബുട്ടന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍ !!ÎçÜ×cÏßW ÈßKá çµø{JßæÜJß ÈÞGßW dɺÞøJßÜÞÏß ÕøáK ÉÝB{ÞÃí ù¢ÌáGÞÈᢠËßçÜÞØÞÈá¢. ÈNáæ¿ ÉÝBZ ®ÜïÞ¢ çÕÈWAÞÜJí ÉÝáAáçOÞZ §Õ ÎÝAÞÜJÞÃí Õß{ÏáKæÄK dÉçÄcµÄÏáIí.

§ÕÏáæ¿ ÕßJáµ{ßW ÈßKí ©WÉÞÆßMß‚ èĵZ µã×ß æº‡ÞÈáÉçÏÞ·ßAÞæÎCßÜᢠµÞÏíÉß¿ßAÞJ ¦Y 溿ߵZ ÇÞøÞ{ÎÞÏß µÞÃáKÄᢠÎÞÄãÕãfJßæa ·áÃBZ ®ÜïÞ¢ èĵZAá µßGÞùßæÜïKÄᢠ¨ µã×ßøàÄßÏáæ¿ dÉÇÞÈ çÉÞøÞÏíÎÏÞÃí.

§ÄßÈá ÉøßÙÞøÎÞÏß ù¢ÌáGÞX, ËßçÜÞØÞX èĵ{ßW ÌÁß¹í Õ߼ϵøÎÞÏß È¿Jß Îßµ‚ ¼ÈBZ µã×ß æº‡áµÏÞÃí çµÞGÏ¢ ¼ßÜïÏßæÜ ÉÞÜÞÏíA¿áJí æºB{¢ ØbçÆÖß ç¿Þ¢ æºøßÉáù¢ ®K ÏáÕ µV×µX.

§çgÙJßæa øçIÞAV çÄÞGJßW ù¢ÌáGÞæaÏá¢, ËßçÜÞØÞæaÏᢠÕÜßMçÎùßÏÄá¢, ÎÞÇáøcÎáUÄáÎÞÏ ÇÞøÞ{¢ ÉÝBZ ÜÍßAáK ²çGæù §ÈB{áIí. ÈÞGßXÉáùB{ßW µÞÃáK ù¢ÌáGÞX, ËßçÜÞØÞX ÉÝB{áæ¿ ÕßJáµZ çÖ~øß‚í ÄÕÞøõ{ßW ÉÞµß èĵZ ©WÉÞÆßMßAáµÏÞÃí §çgÙJßæa µã×ßøàÄßÏáæ¿ ¦ÆcÉ¿ß.

èĵZ ²øá ÎÞØ¢ dÉÞÏÎÞµáçOÞZ è¼ÕÕ{B{ᢠçÎWÎHᢠçºVJá Èßù‚ µâ¿µ{ßçÜÏíAí Éùß‚á È¿áKá. ¦ùáÎÞØ¢ dÉÞÏÎÞÏ èĵZ ÌÁß¹í È¿JÞX ÄÏÞùÞÏß. §ÄßÈÞÏß ®ÜïÞÕV×ÕᢠdµÎÎÞÏß ÕÜßÏ µÞÏíµZ ÜÍßAáK ÈÜï ÎÞÄãÕãfB{ßæÜ µÞOáµZ Îáùßæ‚¿áJí Îáµ{çJÞ¿áµâ¿ßÏ æÄÞÜß §{AßæÏ¿áJí µâ¿èĵ{áæ¿ ºáÕ¿áÍÞ·Jí ²Gß‚á çºVAáµÏÞÃí ÉÄßÕí. ÈKÞÏß ÌÁßW Éß¿ß‚ èĵ{áæ¿ ÎáµZÍÞ·¢ Îáùß‚í ÎÞxß ²Gß‚ Îáµ{¢ Õ{øÞÈÈáÕÆßAáKá. ÍÞ·ßµÎÞÏß ÄÃÜßW Øâfß‚í ÈÈ‚áæµÞ¿áJí ÉøߺøßAáK ÌÁíèĵZ µã×ßÏß¿JßW È¿ÞX ÄÏÞùÞÏß.

ÎáMÄ¿ß ¥µÜJßW ²Kø ¥¿ß ÄÞÝíºÏáU µáÝßµZ ÄÏÞùÞAß è¼ÕÕ{BZ çºVJí ÌÁíèĵZ È¿áµÏÞÃí ç¿Þ¢ 溇áK øàÄß. ù¢ÌáGÞX, ËßçÜÞØÞX ®KßÕ ²øá æÙµí¿ùßW ÄÈßÕß{ÏÞÏß ÎáKâùí 溿ߵZ Õæø È¿Þ¢. ¼ÞÄß, æÄBí ®KßÕÏíAí §¿Õß{ µã×ßAᢠÉxßÏ ÉÝÕV·æº¿ßµ{ÞÃßÕ.

溿ߵZ ²øÞZ æÉÞAJßW Õ{øáçOÞZ ç¿Þ¢ §ÕÏáæ¿ ÎáµZÍÞ·¢ ²¿ß‚á ÈàAß ÇÞøÞ{¢ ÖÞ~µZ Õ{øÞÈÈáÕÆßAáKá. ¨ øàÄß ØbàµøßAáKÄßÈÞW ÉÝBZ ÈßÜJá ÈßKá ÄæK çÖ~øßAÞæÎKÄí æ΂ÎÞæÃKí §çgÙ¢ ÉùÏáKá. ÎÝAÞÜÞø¢ÍµÞÜJí 溿ߵ{áæ¿ ºáÕGßW ÉáÄÏßGí ¼ÜçغȢ ÈWµßÏᢠÉøߺøß‚ÞW ÌÁíèĵZ ÎâKÞ¢ÕV×¢ ÄæK µÞÏíËÜ¢ ÈWµß Äá¿BáæÎKᢠÕß{ØíÅßøÄ èµÕøß‚í ù¢ÌáGÞX, ËßçÜÞØÞX 溿ߵ{ßW ÈßKí dÉÄßÕV×¢ ÈâùáµßçÜÞÏßÜÇßµ¢ ÉÝBZ ÜÍßAáæÎKᢠç¿Þ¢ ÉùÏáKá.

ÌÁßBßW dÉÞÅÎßµ ¥ùßÕáU ¯Äá µã×ßAÞVAᢠù¢ÌáGÞÈá¢, ËßçÜÞØÞÈᢠÌÁí 溇ÞæÎKá¢. Äæa ¥ùßÕáµZ Îxá µV×µVAá µâ¿ß ɵVKá ÈWµÞX ÄÏÞùÞæÃKᢠ§çgÙ¢ ÉùÏáK
á.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...