Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

വ്യാഴാഴ്‌ച, ജനുവരി 12, 2012

കര്‍ഷക റാണി !!

dÉÄßØtßÏßW Ä{øÞæÄ çÉÞøÞ¿ß Õ߼Ϣ çÈ¿áK Ø¡dÄàÖµ¡ÄßAá æÄ{ßÎÏáU æÄ{ßÕÞá µáEáçÎÞZ ç¼ÞØßæa ¼àÕßÄ¢. ¥µÞÜJßW ¼àÕßÄÉCÞ{ßæÏ Èס¿ÎÞÏßGᢠÉÄùÞæÄ, µã×ßÏßÜâæ¿ ¼àÕßÄ¢ ÄßøߺîáÉß¿ßAáµÏÞÏßøáKá µáEáçÎÞZ. ÍVJÞÕ¡ ç¼ÞØ¡ ÎøßAáçOÞZ, ÉùAÎáxÞJ øI¡ ¦YÎAæ{ ®BæÈ µøÉxßAáæÎçKÞVJ¡ ¦ÆcæÎÞKá ɵæºîCßÜᢠµøáJá Ø¢Íøß‚á ÎHßçÜA¡ ¥ÇbÞÈßAÞÈßùBßÏ ÕàGNÏ¡Aá ÕàGáµÞøᢠÌtáA{ᢠÄÞBᢠÄáÃÏáÎÞÏß.

¦ùá ÉÄßxÞIá ÎáXÉá çµÞGÏ¢ ¼ßÜðÏßæÜ ÉÞÜÞÏ¡A¿áJáU ÎæCÞOßW ÈßKá µá¿ßçÏùßÏ ®X.Øß. ç¼ÞV¼¡, εX ç¼ÞØßÈá µá¿á¢ÌÕßÙßÄÎÞÏß ÈWµßÏÄÞÃá ÉJ¡ ¯AçùÞ{¢ ÕøáK ÍâÎß. µãÄcÎÞÏ ¦ØâdÄÃJßÜâæ¿ÏᢠÈßøLøÎÞÏ ¥ÇbÞÈJßÜâæ¿ÏᢠµáEáçÎÞZ ¥æÄÞøá Îßµºî ØNßdÖ µã×ßÏß¿ÎÞÏß ÕßµØßMßæºî¿áJá. µã×ßÏßæÜ ÕøáÎÞÈ¢ æµÞIá øIá ÎAæ{ÏᢠÈKÞÏß ÉÀßMߺîá. ÎâJεX ¥ÈâÉ¡ §Ká æÕxùßÈùß çÁÞµ¡¿ùÞá. §{ÏεX ¥øáY ÌßøáÆÞÈLø ÌßøáÆ ÕßÆcÞVÅßÏá¢.

Õß{µ{ᢠÎã·B{ᢠÉøØ¡Éø¢ ÄÞBᢠÄÃÜáÎÞµáK µã×ßÏß¿JßW ÉâVÃÎÞÏᢠææ¼ÕøàÄßÏÞá ¥ÕÜ¢ÌßAáKÄ¡. µáJæÈ ºøßÕáU ÍâÎß ÄGáµ{ÞAßÄßøßºî¡ ÎH¡, ¼Ü Ø¢øfâ ©ùMÞAßÏßøßAáKá. ÎáµZJGáµ{ßW µáøáÎá{µ¡, µÞMß, ¼ÞÄß, d·Þ¢Éâ Äá¿BßÏ Õß{µZ. ¥ÄßÈá ÄÞæÝ æÄB¡, ÕÞÝ, µßÝBáÕß{µZ, §Fß, ÎEZ, µâÕ. ¯xÕᢠÄÞçÝJGáµ{ßW æÈÜðᢠɺîAùßµ{á¢. ÉÖá, ®øáÎ, ¦¿¡, çµÞÝß, Îrc¢ ®KßÕæÏÏᢠÕ{VJáKá.

Õß{µ{ßW dÉÇÞÈ¢ µÞMßÏÞá. çùÞÌØ¡xÏᢠ¥ùÌßAÏáÎÞÏß ÉÄßÈÞÏßø¢ Îâ¿¡. 4000 µáøáÎá{µá æµÞ¿ß. §ÄßW 2000 ®H¢ µÞÏ¡AáKÄÞá. µÞÏ¡ºîáÄá¿BßÏßG¡ ²øá ÕV×ÎÞÏ 250 Îâ¿¡ ¯Ü¢, 700 Îâ¿á æµÞçAÞÏßW 300 ®H¢ µÞÏ¡ºîáÄá¿Bß. 1200 çÈdLX ÕÞÝÏáI¡. Èâùá æÄBá¢. ²KøçÏAùßW øIá ÉâÕá æÈÜïá µã×ßæºÏîáKá. ÉÜ ÕÞݵZ, µM, µÞºîßW, çºÈ, çºO¡, §Fß, ÎEZ ®KßÕÏáÎáI¡. ÉÞ¿Já ÎHá µâȵâGß ¥ÄßÜÞÃá ɺîAùßAã×ß.

ÎâKá ÉÖáA{ÞÃáUÄ¡. 30 ÎáGçAÞÝß, ¦¿í, ÎáÏW, ÄÞùÞÕ¡ ®KßÕÏ¡Aá ÉáùçÎ, øIá µá{B{ßW µ¿¡Ü, çøÞÙá, Îã·ÞZ, ÄßÜÞMßÏ ÎrcBæ{ÏᢠÕ{VJáKá. ÉÖáAZAÞÏß ÄàxMáÜðá Õ{VJáKáI¡.

æÄÞÝßÜÞ{ßfÞ΢ µV×µæø çÕGÏÞ¿áK §AÞÜJ¡ ²øáµâG¢ æÄÞÝßÜÞ{ßµZ ØÆÞ µáEáçÎÞZæAÞM¢ ©æIKÄÞá §ì ËÞÎßæa ¯xÕᢠÕÜßÏ Õß¼ÏøÙØc¢. ¦ÃÞ{ᢠæÉHÞ{áÎÞÏß ¥Fá Ø¡Åßø¢ ÉÃßAÞV. §Õæø ØbL¢ ÕàGáµÞøÞÏÞÃá µáEáçÎÞZ µÞÃáKÄ¡. §ÕVAá ÍfÃÕᢠÎxá ØìµøcB{ᢠÕàGßW ²øáAáKá. µã×ßMÃßÏßÜᢠÕßÉÃÈJßÜᢠÉÞºµÎ¿AÎáU ÕàGáµÞøcB{ßW çÉÞÜᢠ§ÕV ؼàÕ¢.

ÜfBZ ÕøáÎÞÈÎáU ÕXØ¢ø¢Í¢ Õ߼ϵøÎÞÏß È¿JáKÄá çùÞÁ¡, ·ÄÞ·Ä ØìµøcBZ Õ{æø µáùE Ø¡ÅÜJÞæÃKÄ¡ §ì ÕÈßÄÏáæ¿ çÈGJßÈá Äß{AçÎxáKá. ÕÞÝAáÜÏᢠɺîAùßµ{ᢠÌáÇX, ¾ÞÏV ÆßÕØB{ßÜáU, æÕ¼ßxÌßZ ¦XÁ¡ dËâG¡ dÉçÎÞ×X µìYØßÜßæa ÕßÉÃßÏßÜÞÃá ÕßWAáKÄ¡. Îx¡ ©WÉKBZ ÕÞ¿µÕÞÙÈJßW æµÞIáçÉÞÏß ¥¿ßÎÞÜßÏßÜᢠµOß{ßµIJᢠÕßWAáKá.

ÕøáÎÞÈ¢: §æAÞÜ𢠵ÞMßAáøá ©ÃAßÏÄá 3500 µßçÜÞd·Þ¢ Õßxá, µßçÜÞÏ¡A¡ 60 øâÉ ÕßÜÏ¡A¡. ©ÃBßÏ µáøáÎá{µ¡ 150 µßçÜÞd·ÞÎáIÞÏßøáKá. µßçÜÞd·ÞÎßÈá 325 øâÉ ÕßÜÕºî¡ 50,000 øâÉçÏÞ{¢ ÕøáÎÞÈÎáIÞÏß. ¯Ü¢ ɺî 100 µßçÜÞd·ÞÎßÈ¡ 7000 øâÉ ÜÍߺîá.

µáøáÎá{µßÈᢠ¯ÜJßÈᢠÕøÕßæa ɵáÄßçÏÞ{¢ æºÜÕá µÃAÞAáKá. 600 µßçÜÞd·Þ¢ ¼ÞÄßMøßMᢠ75 µßçÜÞd·Þ¢ ÉdÄßÏáÎÞá §æAÞÜ𢠵ßGßÏÄ¡. ¥ÄÞÏÄ¡, ÎâKø ÜfJßçÜæù øâÉ ÕøáÎÞÈÎáIÞÏß. ¼ÞÄßAá ÕøÕßæa ÈÞÜßæÜÞçK æºÜÕá ÕøáKáUâ.

²KøçÏAV ÉÞ¿Já øIá ÉâÕá æÈWAã×ß æºÏîáKá. ²øá ÉâÕßW ÈßKá 300 Éù æÈÜðáµßGá¢. ²øá ÉùæÏKÞW 10 µßçÜÞd·Þ¢. ¥ÄÞÏÄ¡, 3000 µßçÜÞd·Þ¢ æÈÜðá µßGáKá. ÕàGÞÕÖcJßæÈ¿áJ çÖ×¢ ÌÞAß ÌtáÕà¿áµ{ßW ÈWµá¢. ÉÖáAZAáU ææÕçAÞÜᢠÜÍßAá¢. æÄæBÞKßÈ¡ ¦IßW 100_120 çÄB µßGá¢. çÄBÏ¡Aá ÖøÞÖøß 10 øâÉ ÕßÜÏáI¡.

ÕV×JßW ÈÞÜáÎÞØ¢ Èà{áK ØàØÃßW ¦Ý¡ºÏßW 100 µßçÜÞd·Þ¢ ÕàÄ¢ æµÞçAÞ ©IÞÕᢠÕßWAÞX. µßçÜÞd·ÞÎßÈ¡ 58 øâÉ §æAÞÜð¢ ÕßܵßGß. 2000 Îâ¿á µMÏáI¡. ²øá Îâ¿ßÈ¡ 5_10 µßçÜÞd·ÞÎáIÞÕá¢. ɺîAM µßçÜÞd·ÞÎßÈá 12 øâÉ ÕßÜÏáæICßÜᢠÕÞGß Øâfߺîá ÈÜð ÕßÜÏáUçMÞZ ÕßWAáµÏÞÃá ÉÄßÕ¡.

ɺîAùßµ{ßW ÉÞÕÜÞÃá dÉÇÞÈ¢. §JÕà 75 Ä¿JßÜÞÃá µã×ß. ÈGá 90 ÆßÕØ¢ µÝßÏáçOÞZ ¦ÆcæJ Õß{æÕ¿áAÞ¢. ÉßKà¿¡ ²ÞçøÞ ®GáÆßÕØ¢ µâ¿áçOÞÝᢠÕß{æÕ¿áAÞ¢. øIá ÄÕÃÏÞÏß ²XÉÄá ÎÞØÎÞÃá ÉÞÕW, É¿ÕÜ¢ µã×ß. ÉÞÕW   ²øáÄÕà 300 _ 350 µßçÜÞd·Þ¢ Õß{ÕáIÞµá¢. µßçÜÞd·ÞÎßÈ¡ 25 _ 35 øâÉ ÕßÜ µßGÞùáI¡. ÖàÎæAÞKºîÕùᢠºÞõÕáÎÞÃá dÉÇÞÈ Õ{¢.  µà¿¢   ÈÖßMßAÞX   æµÃßµZ  ÕÏ¡AáKá.

¥¢·àµÞø¢: Øß®Ø¡æ® §ìØ¡x¡ çµø{ ÎÙÞÏß¿ÕµÏáæ¿ µV×çµÞJÎ ¥ÕÞVÁ¡ 2009W ÜÍߺîá. æµÞKJ¿ß ÉFÞÏJßæÜ Îßµºî µV×µ ÕÈßÄÏÞÏß 2006_07W ÄßøæE¿áAæMGá.
Ø¡ÅÜ¢: §¿áAßÏßæÜ ¥¿ßÎÞÜßÏßW ÈßK¡ 20 µßçÜÞÎàxV ¥µæÜ æµÞKJ¿ß ÉFÞÏJá µã×ßÍÕÈá ØÎàÉJÞÃá Õà¿á¢ µã×ßÏß¿Õá¢. ¥¿ßÎÞÜßÏßW ÈßKá µOß{ßµI¢ ÕÝß ÉÞùçJÞGßæÜJÞ¢.

ÕßÜÞØ¢: È¿áÕßçÜMáøÏ¡AW, ÉÞùçJÞ¿¡, §¿áAß _ 685 571.
çËÞY: 04868 262266, 9446417361.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...