Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

തിങ്കളാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 05, 2011

കയറ്റുമതി നേട്ടം മല്സ്യക്രിഷിയിലൂടെ !!!

æµÞ‚ß: 'ÕÈÞÎß æºNàX µã×ß ØÎáçdÆÞWÉK µÏxáÎÄß ø¢·Jí ÎáçKxJßÈá ÈßÜæÎÞøáAáKá. µÝßE ÕV×æJ Îßµ‚ Õß{æÕ¿áMí §AáùßÏᢠ¦ÕVJßAáæÎKÞÃí dÉÄàf. µÏxáÎÄßÏßW §Äßæa ÕßÙßÄ¢ ÕVÇßAáKáÎáIí.
    
ÎÞV‚í, ¯dÉßW ÎÞØB{ßW È¿JßÏ 'ÕÈÞÎß µã×ßÏßæÜ Õß{æÕ¿áMá µÝßEá. 30,000 ¿Y µÏxáÎÄß ÕßÉÃßÏßæÜJßAÞÈÞæÏKÞÃá µÃAÞAáKÄí. ØÞÇÞøÃÈßÜÏßW 120 ÆßÕØJßȵ¢ Õß{æÕ¿áAÞÈÞµá¢. µßÝAX ÄàøB{ßW ÎÝÏᢠÎxᢠÎâÜ¢ ¥¿áJ µã×ßÏßùAÞX ææÕµáKáæICßÜᢠÕß{æÕ¿áMí çÎÞÖÎÞµÞÈß¿ÏßæÜïKÞÃí dÉÄàf. µÝßE ÕV×æJ ©WÉÞÆÈ¢ øIá ØàØÃßÜᢠµâ¿ß 50,000 ¿HÞÏßøáKá. 10,000 ¿HßW ÈßKÞÃá ºáøáBßÏ µÞÜJßÈß¿ÏíAí §ì ÕVÇÈ çÈ¿ÞÈÞæÏKÄᢠdÖçiÏ¢.
   
¦dtÞ ÄàøB{ßÜÞÃí 'ÕÈÞÎß µã×ß ÕcÞɵÎÞÏßGáUÄí. ²øá æÙµí¿ùßW 15_16 ¿Y Õß{Õí µßGá¢. µßçÜÞd·ÞÎßÈí 200 øâÉÏßçÜæù ÕßÜÏáIí. 15 Üf¢ øâÉçÏÞ{¢ Øí@æÎÞøáAáKÄßÈᢠÄàxÏíAᢠæºNàX µáEáBZAᢠÎxáÎÞÏß æºÜÕÝß‚ÞW 30 Üf¢ øâÉÏáæ¿ Õß{Õá µßGáæÎKá µÃAÞAáKá.
      
ÙÕÞÏí, ÄÞÏíÜXÁí ®KßÕß¿B{ßW ÈßKÞÃí ÄUæ‚NàX æµÞIáÕøáKÄí. çÈøßÏ ÜÕÃÞ¢ÖçJÞ¿áµâ¿ßÏ Öái¼ÜJßW ÈKÞÏß Õ{øáK 'ÕÈÞÎß §È¢ ÕßµØßMßæ‚¿áJßGáIí. ©MáæÕUJßæa çÄÞÄí µáùÏíAÞæÎKÄí ÉøßØí@ßÄß dÉÖíÈBZ ÕßÜæÏÞø{çÕÞ{¢ ²ÝßÕÞAáKá.
   
çµø{JßW ÎWØc µã×ß dÉÇÞÈÎÞÏᢠµÞø æºNàÈßçaÄÞÃí. §Äßæa ÕßJí ©WÉÞÆßMßAáKÄßÈí ØÎáçdÆÞWÉK µÏxáÎÄß ÕßµØÈ ¥çÄÞùßxß (®¢ÉߧÁß®) ¦XÁÎÞÈßW È¿JáK ؼí¼àµøÃBZ ÉâVJßÏÞAáKá. ®ùÃÞµá{¢, ÄãÖâV, µÞØVçµÞ¿í Äá¿BßÏ ¼ßÜïµ{ßW æºNàX µã×ßAí ¯æù ØÞÇcÄÏáIí. Éçf, ÉÝÏ æºNàX æµGáµZ ¥dÉÄcfÎÞµáKá.
   
ÎWØc¢ µ{ÕÞÏß Éß¿ßæ‚¿áAW æÄÞGí ÉøßØí@ßÄß dÉÖíÈBZ Õæø µã×ßAí Ä¿TÎÞµáKáIí. æÈÜïᢠÎàÈáæÎK ÉiÄßÏᢠÕX Õ߼Ϣ çÈ¿áKßÜï. Îßµ‚ ØìµøcB{áæICßÜᢠ¥Ø¢ØíµãÄ ÕØíÄáAZ ¦ÕÖcJßÈßÜïÞJÄßÈÞW, Ø¢ØíµøÃçÖ×ß ÉâVÃÎÞÏᢠ©ÉçÏÞ·ßAÞÈÞµáKßÜï.
      
¦ç·Þ{ ÄÜJßW ÎWØcJßæa ÜÍcÄÏßW 50 ÖÄÎÞÈJßçÜæùÏᢠÎWØc µã×ßÏßW ÈßKáUÄÞæÃKá Ïá®Kßæa ¯xÕᢠÉáÄßÏ ÉÀÈ¢ ÕcµíÄÎÞAáKá. 2000 ÎáÄW 2008 Õæø §ì ç릆 60% Õ{V‚çÏÞæ¿ 3.24 çµÞ¿ß ¿HßW ÈßKí 5.25 çµÞ¿ß ¿HßæÜJß. ¯×c_ÉØßËßµí çζÜßÏW §LcÏ¿A¢ 15 øÞ¼cBZ §ì ø¢·Já ÎáKßWÈßWAáKá. ¦ç·Þ{ ©WÉÞÆÈJßW 89.1 ÖÄÎÞÈÎÞÃí §ì øÞ¼cBáæ¿ Ø¢ÍÞÕÈ. §ÄßW 62.3% ææºÈÏáæ¿ ÕßÙßÄÕá¢. ææºÈÏíAá ÉáùçÎ ÄÞÏíÜXÁí, ÕßÏxíÈÞ¢, §æLÞÈà×c, §Lc ®Kà øÞ¼cB{ᢠÎáXÈßøÏßÜáIí. ØVAÞøßæa ØÙÞÏÎáæICßW ÎÞdÄçÎ, ÎWØc µã×ßÏßW çÈGæοáAÞÈᢠ§ì ç릆 çÈøß¿áK dÉÖíÈBZAá ÉøßÙÞø¢ µÞÃÞÈᢠµÝßÏáµÏáUâ ®Ká Ïá.®X. ùßçMÞVGí ÕcµíÄÎÞAáKá.
   
§LcÏßW ¥µbÞµZ‚ùßÈí µÞV×ßµ çζÜÏíAáU ¦ÈáµâÜcBZ §ÈßÏᢠÜÍcÎÞÏßGßÜï. µã×ßAí 7% ÉÜßÖ ÈßøAßW ÕÞÏíÉ µßGáçOÞZ æºNàX µã×ßAí 14% ÉÜßÖ ÈWµÃæÎKí ØàËáÁí ®µíØíçÉÞVçGÝíØí ¥çØÞØßçÏ×X ²ÞËí §Lc ÎáX dÉØßÁaí ¥XÕV ÙÞ×ߢ ºâIßAÞGß. §Äá Ø¢Ìtß‚á çµdw ØVAÞøßÈá ÈßçÕÆÈ¢ ÈWµßÏßGáæICßÜᢠ§ÈßÏᢠÄàøáÎÞÈÎÞÏßGßÜï. ÆÞøßdÆc ÈßVÎÞV¼ÈJßW §ì çζÜÏíAá ÕÜßÏ ÉCá ÕÙßAÞX µÝßÏáæÎKÞÃí Ïá®X ÉÀÈ¢ ÕcµíÄÎÞAáKÄí. ¥ÄáæµÞIáÄæK §LcæÏçMÞÜáU øÞ¼cJí ØVAÞV §ÄßÈí ÎáLßÏ Éøß·ÃÈ ÈWçµIÄáIí.
      
øâÉÏáæ¿ ÎâÜc¢ µáùEÄí ØÎáçdÆÞWÉK µÏxáÎÄß çζÜÏíAí çÈGÎÞÃí. 2014 W 500 çµÞ¿ß çÁÞ{ùßæa ÕøáÎÞÈ¢ çÈ¿ÞÈÞÃí Üfc¢. øâÉ ¥¿ßØí@ÞÈJßW ÕX çÈGÎáIÞAÞX µÝßÏáæÎKá dÉÄàfßAáKá. ®KÞW ÏâçùÞMßæÜÏᢠ¥çÎøßAÏßæÜÏᢠØÞOJßµ dÉÖíÈBZ æÕÜïáÕß{ßÏÞÃí. µÏxáÎÄßÏßW 30 ÖÄÎÞÈçJÞ{ÕᢠÏâçùÞÉcX øÞ¼cB{ßçÜAÞÃí. ¦ÍcLø ÕßÉÃß ÖµíÄÎÞµáKáæÕKÄᢠdÖçiÏ¢. ØÎádÆ ØOJá µáùEáæµÞIßøßçA, ÎWØc µã×ßÏßÜâæ¿ ÎÞdÄçÎ µÏxáÎÄß Üfc¢ ææµÕøßAÞX µÝßÏßµÏáUâ. ¥ÄßÈá ¥ÈâµâÜÎÞÏß ØÞÙºøcÎáIÞAÞX ØVAÞøßæa ØÙÞÏ¢ µâ¿ßçÏ Äàøâ.

Web hosting

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...