Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

വ്യാഴാഴ്‌ച, ജനുവരി 12, 2012

സുകൃത കേരളം പുരസ്കാര ജേതാക്കള്‍ !!

Ø¢ØíÅÞÈæJ ÎÞÜßÈcdÉÖíÈBZAá ÉøßÙÞø¢ çÄ¿ßÏ µáGßÖÞØídļí¾VAá ÎÜÏÞ{ ÎçÈÞøÎÏáæ¿ ¥ÍßÈwÈ¢. Ø¢Øí@ÞÈ ØíµâZ ÖÞØídÄçÎ{ÏßW Îßµ‚ ÎÞÜßÈcØ¢Øíµøà ÎÞÄãµµZ ¥ÕÄøßMß‚ÄßÈáU ÎÜÏÞ{ ÎçÈÞøÎÏáæ¿ 'ØáµãÄ çµø{¢ ÉáøØíµÞøBZ µHâV µá¿Þ{ß ÙÏV æØAXÁùß Øíµâ{ßÈᢠÎÜMáù¢ ÄÕÈâV µ¿µçÛøß °ÁßÏW §¢±ß×í ÎàÁßÏ¢ ÙÏV æØAXÁùß Øíµâ{ßÈá¢.¥¿áA{ÏßæÜ ÎÞÜßÈcBZ è¼ÕøàÄßÏßW Ø¢ØíµøßAáK ÎÞÄãµ ¥ÕÄøßMß‚ µâ¿Þ{ß ®‚í®Øí®ØßæÜ ØÞdw ¦Èwᢠ®¢.Õß.ÕV×ÏíAáÎÞÃí ·ÞVÙßµ ÕßÍÞ·JßæÜ 'ØáµãÄ çµø{¢ ¥ÕÞVÁí. ÉøßØíÅßÄß ØìÙãÆ §tÈ ©WÉÞÆÈ ƒÞaí ®K ¦ÖÏJßæa ÎÞÄãµ ¥ÕÄøßMß‚ µ¿µçÛøß °ÁßÏW §®‚í®Øí®ØßæÜ æµ.¿ß.ȼíÕ ~ÞÆV, ÈÙíÜ ¥¾í¼á¢ ®Kà ÕßÆcÞVÅßÈßµZAÞÃí È·øÎÞÜßÈc Ø¢Øíµøà ÕßÍÞ·JßæÜ ÉáøØíµÞø¢.

ÎáIâV °¦V¿ßØß ~øÎÞÜßÈc Ø¢Øíµøà ÕßÍÞ·¢ ÎÞçȼV æµ.ç·ÞÉÞÜX, ÖáºßÄb Îß×X ¼ßˆ ¥Øß. çµÞ_ ³VÁßçÈxV ®¢.¥ÈßWµáÎÞV, ¼ßˆÞ §XËVçÎ×X ³ËßØV ¿ß.Øß.ç¼ÞØËí ®KßÕø¿BßÏ ØÎßÄßÏÞÃá ÕßÇßÈßVÃÏ¢ È¿JßÏÄí.

·ÞVÙßµ ¥LøàfJßW dÉÞçÏÞ·ßµÕᢠÜ{ßÄÕᢠæºÜÕá µáù‚ᢠȿMÞAÞÕáKÄÞÃí  µâ¿Þ{ß ®‚í®Øí®ØßæÜ µáGßµZ ¥ÕÄøßMß‚ ÎÞÄãµæÏKá ØÎßÄß ÕßÜÏßøáJß. ÎÞÜßÈcBZ çÕVÄßøßAáµæÏKÄÞÃá Ø¢ØíµøÃJßæÜ dÉÇÞÈ dÉÖíÈæÎKᢠçÕVÄßøßAÞæÄ ÎÞÜßÈc¢ Ø¢Øíµøß‚í §tÈÕᢠÕ{ÕáÎÞAÞæÎK µ¿µçÛøß Øíµâ{ßæa ¦ÖÏ¢ È·øÎÞÜßÈc Ø¢Øíµøà ø¢·Já çÕùßGá ÈßWAáKÄÞÏᢠØÎßÄß ºâIßAÞGß. §aVæÈxßW ÉøÄß ÕOX ¦ÖÏBZ ¥ÕÄøßMßAáK dÉÕÃÄ ¥ÇcÞɵøßÜᢠÕßÆcÞVÅßµ{ßÜᢠÄá¿øáµÏÞæÃKᢠdÉÞçÆÖßµ ¦ÕÖcBZ µIùßEáU ÎÞÄãµµZ ¥ÕÄøßMßAáµÏᢠ¥Äá çdÉÞrÞÙßMßAÞÈáU dÖÎBZ ÄçgÖ ØbÏ¢ Íøà ØíÅÞÉÈB{áæ¿ÏᢠØVAÞùßæaÏᢠÕßÕßÇ ¯¼XØßµ{áæ¿ÏᢠÍÞ·Já ÈßKáIÞµÃæÎKᢠØÎßÄß ¥ÍßdÉÞÏæMGá.

5000 øâÉÏᢠ×àWÁᢠ¥¿BáK ÉáøØíµÞø¢ ÈÞæ{  Ø¢ØíÅÞÈ ØíµâZ ÖÞØídÄçÎ{Ïáæ¿ ØÎÞÉȺ¿BßW ØNÞÈßAá¢. ÖÞØídÄàÏÎÞÏ ÎÞÜßÈc Ø¢Øíµøà ØçwÖ¢ ¼ÈB{ßæÜJßAÞÈᢠÎÞÜßÈc Ø¢Øíµøà ÎÞÄãµµæ{ çdÉÞWØÞÙßMßAÞÈáÎÞÏß ÎÜÏÞ{ ÎçÈÞøÎ È¿MÞAáK 'ØáµãÄ çµø{¢ ÉiÄßÏáæ¿ ÍÞ·ÎÞÏÞÃí ÉáøØíµÞøBZ ÈWµáKÄí.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...