Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

വ്യാഴാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 18, 2012

Aloevera !!

Aloe is popular as a topical remedy for skin conditions like acne, burns, herpes and wounds. When consumed internally, it also provides relief against constipation and diabetes.
Aloe Origin

Aloe is a coarse perennial with a short stem and shallow root system. The leaves are fleshy with horny prickles on the margins, and the flowers are yellow in colour. We use the juice from these leaves. It is grown in most subtropical and tropical areas like South Africa, Latin America and the Carribean. Aloe Medicinal Properties

Aloe is bitter, cooling, anthelmintic, carminative, diuretic, stomachic and emmenagogue. In clinical studies, it was found to greatly inhibit the gastric acid secretion, and is used to protect gastric mucosa from Hcl-induced gastric tension. The aqueous extract of aloe also exhibited anti parasitic activity against trichomonas vaginalis, a vaginal infection.
Aloe Home Remedies

It is used to treat the following conditions:

    Natural Acne Remedy
    The redness, the flaky skin and the swelling associated with acne, they can all be treated with regular use of aloe vera juice or gel. Apply aloe vera gel to moisturize the face and avoid the use of oil based lotions. Spread the gel on the acne and allow it to settle on the skin. At night, try to use an aloe mask and leave it for a couple of minutes.
Constipation Cure
The dried latex from the inner lining of the leaf is used by some people as an oral laxative. The dried latex contain a chemical called anthroquinone glycosides and it stimulates the bile flow and repair the digestive system. Doctors caution against using Aloe juice for constipation as it can cause diarrhea and stomach contractions in some individuals.
Diabetic Home Remedy
Aloe juice is believed to lower blood sugar levels in people with type 2 diabetes. Aloe contains two chemicals - mannose and glucomannon; mannose helps open up the blood vessels and glucomannon helps in triglyceride production.
Soothing Heart Burn Relief
Aloe Vera eases heartburn, soothes the esophagus and smoothens other gastrointestinal issues. Ensure the aloe vera juice is for internal use and does not contain aloe latex, aloin, or aloe-emoin compounds as they are laxating in nature.
    Aloe Heals Wounds and Burns
    Boil aloe leaves and take the fleshy part of the inside of the leaves to use as a poultice over wounds. Aloe gel can be used for the same purpose. Aloe contains active compounds that can decrease pain and inflammation and stimulate skin growth and repair. You could also mix powdered cumin seeds with aloe juice and apply periodically over the area. It will reduce the burning, hasten healing and prevent scar formation.
    Soothing on Skin/Hair Dryness
    Aloe is a very good moisturizer and can be added to creams and shampoos to provide additional protection. One easy trick is to add some aloe gel/juice into your bath soaps and shampoos to provide for a softening effect on your skin and hair.
    Treatment For Herpes
    Try to purchase gels that have a high percentage of aloe vera. Some of the commercial moisturizers just have traces of aloe in them. It can help the lesions heal faster than traditional hydrocortisone creams.

Aloe Side Effects

If you are taking aloe for oral consumption, ensure that it is food-grade. If you are taking it for constipation, the bowels may become dependent on aloe if it used often. Avoid aloe if you are pregnant, nursing, or suffering from irritable bowel syndrome, ulcerative colitis, crohn's disease or gastritis.

(courtesy:useofaloevera.blogspot.in)

1 അഭിപ്രായം:

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...