Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

തിങ്കളാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 02, 2012

ഭൌമ സൂചിക കേരളത്തിന്‌ നേട്ടമാകുന്നു !!

ÕÞÝAá{¢ ææÉÈÞMßZ

æµÞ‚P:·áÃçÎzÏᢠdÉÞçÆÖßµ ØÕßçÖ×ĵ{ᢠÕcµíÄÎÞAáK ÍìÎ Øâºßµ (¼ßçÏÞd·ËßAW §XÁßçA×X) çµø{Jßæa ©WÉKBZAá çÈGÎÞµáKá. ¦ÜMß µÏV, ÎÜÌÞV æÉMV, ÉÞÜAÞ¿X ÎG Äá¿BßÏÕÏíAí øÞ¼cÞLø ÕßÉÃßÏßW dÌÞXÁí ÎâÜc¢ µâGÞÈᢠ©ÏVK ÕßÜ çÈ¿ÞÈᢠ§Äá ØÙÞϵÎÞµáKáIí.

çÜÞµ ÕcÞÉÞø Ø¢¸¿È (ÁÌïcá¿ß²) ÏßæÜ ¥¢·ÎÞÏ §Lc ©WÉKB{áæ¿ Íâ dÉçÆÖ Øâºßµ Ø¢Ìtß‚ ÈßÏ΢ ÉÞØÞAáµÏᢠ2003 ÎáÄW È¿MßW ÕøáJáµÏᢠæºÏíÄßGáIí. ©WÉKJßæa ©WÍÕØí@ÞÈÎÞÏ dÉçÆÖçÎÞ øÞ¼cçÎÞ ÕcµíÄÎÞAáK ¼ß.æ®. ù¼ßØíçd¿×X çµø{JßW §ÄáÕæø ÜÍß‚ 18 ©WÉKB{ßW ²XÉæÄHÕᢠµÞV×ßµ çζÜÏßW ÈßKáUÕÏÞÃí. ÈÕø ¥øß, ÉÞÜAÞ¿X ÎG, ÎÜÌÞV æÉMV, ¦ÜMß d·àX µÞVÁ΢, æÉÞAÞ{ß ¥øß, ÕÞÝAá{¢ ææÉÈÞMßZ, ÎÇcÄßøáÕßÄÞ¢µâV ¼Þ·øß, ÕÏÈÞ¿í ¼àøµÖÞÜ ¥øß, ÕÏÈÞ¿í ·tµÖÞÜ ¥øß ®KßÕ §AâGJßÜáIí. ¦ÜMß µÏùßÈá ÉáùçÎ ºßøGæµÞIᢠÎxᢠÈßVÎßAáK µøµìÖÜ ÕØíÄáAZAᢠ¼ßæ® ù¼ßØíçd¿×X ÜÍß‚á. ÄßøâV æÕxßÜÏáæ¿ ù¼ßØíçd¿×Èá È¿É¿ßµZ ÉáçøÞ·ÎßAáKá.

¦ç·Þ{ ÕßÉÃßÏßW §Jø¢ ù¼ßØíçd¿×ÈáU ©WÉKBZAí dÉàÎßÏ¢ ÕßÜ ÜÍßAáKáæIKᢠÏâçùÞÉcX ÏâÃßÏX çÉÞÜáU øÞ¼cBZ §Äí dÉçÄcµ¢ Èß×íµV×ßAáKáæÕKᢠçµø{ µã×ß ÕµáMßæa ÁÌïcá¿ß² æØW ØíæÉ×W ²ÞËßØV çÁÞ. ®Øí. ø¼àÈ ÉùEá. ÕßÜÏßW 10% ÎáÄW 20% Õæø ÕVÇÈ ÜÍßAÞÈᢠøÞ¼cÞLø ÕßÉÃßÏßW ¥¢·àµÞøÎáIÞAÞÈᢠµÝßÏáæÎKÄßÈÞW µâ¿áÄW ©WÉKBZAí §Äá çÈ¿ÞÈÞÏß dÖÎßAáKáÎáIí. Îxá Øí@ÜB{ßW ÈßKáU ©WÉKB{ßW ÈßKá ÕcÄcØíÄÎÞÏß øâºß, ·áâ Äá¿BßÏÕÏßæÜÜïÞ¢ ÄÈÄí ØÕßçÖ×ĵ{áæIKá ÕcµíÄÎÞAßÏÞÃá µÞV×ßµ ©WÉKBZAí ù¼ßØíçd¿×X ÜÍcÎÞAáKÄí. ÕÏÈÞ¿X ÉÞ¿çÖ¶øB{ßW ææ¼Õ µã×ßÏßÜâæ¿ ©WÉÞÆßMßAáK ÄÈÄí æÈÜïßÈæÎK ÈßÜÏßÜÞÃí çµø{ µÞV×ßµ ØVÕµÜÞÖÞÜÏᢠÕÏÈÞ¿í ¼ßÜïÞ Øá·t æÈÜïáWÉÞƵ µV×µ ØÎßÄßÏᢠÕÏÈÞ¿í ¼àøµÖÞÜ ¥øßÏᢠ·tµÖÞÜ ¥øßÏᢠù¼ßØíçd¿×X çÈ¿ßÏßGáUÄí. ÉÞÜAÞ¿X ÎG ¥øßÏáæ¿ ù¼ßØíçd¿×X ÉÞÜAÞ¿X ÎG ËÞVçÎÝíØí ædÉÞÁcâØV µOÈß ÜßÎßxÁí çÈ¿ß.

øáºß, Îâ, Èßù¢ Äá¿BßÏÕÏáæ¿ ØÕßçÖ×Ä ÕcµíÄÎÞAß ÕÞÝAá{¢ ææÉÈÞMß{ßÈí µÞV×ßµ ØVÕµÜÞÖÞÜ, È¿áAø ¥çd·Þ çdÉÞØØß¹í µOÈß, ÕÞÝAá{¢ ææÉÈÞMßZ ËÞVçÎÝíØí ¥çØÞØßçÏ×X ®KßÕ ù¼ßØíçd¿×X Øbàµøß‚á. §Äßæa ØÕßçÖ×ĵZ ¥ùßEí ÕßçÆÖ øÞ¼cB{ßW ÈßKí ¥çÈb×ÃÎáæIKᢠµÏxáÎÄß ØÞÇcĵZ ¦øÞÏáµÏÞæÃKᢠææÉÈÞMßZ ËÞVçÎÝíØí ¥çØÞØßçÏ×X ¥ùßÏß‚á. ÈßÜÕßW ©JçøLcAá ÉáùçÎ ·ZËí øÞ¼cB{ÞÃí ÕÞÝAá{¢ ææÉÈÞMß{ßæa Îá¶c ÕßÉÃß. Îxá øÞ¼cB{ßçÜAᢠÕßÉÃß ÕcÞÉßMßAÞÈÞµáæÎKí ¥çØÞØßçÏ×X dÉÄcÞÖ dɵ¿ßMß‚á.

¼ßæ® ù¼ßØíçd¿×X çÈ¿ßÏ ©WÉKBZAí, çÜÞµæJO޿ᢠdÉàÎßÏ¢ ÕßÜ µßGáKáæÕCßÜᢠçµø{¢ §AÞøcJßW çÕIdÄ ÎáçKx¢ ææµÕøß‚ßGßæÜïKá ºâIßAÞGáKá. ÈßVÎÞÄÞA{ßÜᢠ©ÉçÍÞµíÄÞA{ßÜᢠ¥ÕçÌÞÇ¢ Øã×í¿ßAÞÈᢠÕßÉÃß ÕßµØßMßAÞÈᢠµÝßÏÞJÄÞÃá µÞøâ. ÉâVÃÎÞÏᢠææ¼ÕøàÄßÏßW µã×ß æº‡áK æÉÞAÞ{ß ¥øß çÉÞÜáU ©WÉKBZAí ©WÉÞÆÈæ‚ÜÕí Õ{æø µâ¿áÄÜÞÃí.

®KÞW, §ÄßÈÈáØøß‚á ÕßÜ ÈÞGßW µßGáKáÎßÜï. µßçÜÞd·ÞÎßÈí 100 øâÉæÏCßÜᢠÜÍß‚ÞW ÎÞdÄçÎ µã×ß ¦ÆÞϵøÎÞAÞÈÞÕáµÏáUâÕçdÄ. ¦ÕÖcÞÈáØø¢ ©WÉK¢ ÜÍcÎæÜïKÄᢠdÉÖíÈÎÞÃí. ËÜJßW µã×ßAÞæø §Jø¢ µã×ßÏßW ÈßKá ÉßXÎÞùÞX §æÄÜïÞ¢ §¿ÏÞAáKá. §ì ÉÖíºÞJÜJßW ÄßøáÕÈLÉáøJßÈ¿áJá ÖÞLß·ßøßÏßW 12 ÎáÄW çÎÏí 31 Õæø È¿AáK ÖÞLß·ßøß æËØíxßW µã×ß ÕµáMßæa ÁÌïcá¿ß² æØW, ¼ßæ® ù¼ßØíçd¿×X ÜÍß‚ ©WÉKB{áæ¿ dÉÆVÖÈæÎÞøáAáKÄí dÖçiÏÎÞÃí. ©WÉKB{áæ¿ ØÕßçÖ×ĵæÏAáùß‚í ¥ÕçÌÞÇÎáIÞAÞÈᢠÕßÉÃß ÕßµØßMßAÞÈᢠ§Äá ØÙÞϵÎÞµá¢.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...