Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

വ്യാഴാഴ്‌ച, ജനുവരി 05, 2012

പുതിയ റബ്ബര്‍ കൃഷി രീതി ; നാളെ ആദ്യ ടാപ്പിംഗ് !!

µÞEßøMUß: ùÌùßæa Õß{ÈßÜÎÞÏ µÞEßøMUßÏßW ùÌVµã×ß ø¢·Jí ÕàIáæÎÞøá ÎÞxJßÈá Äá¿A¢.

ÈßÜÕßÜáU dÉÇÞÈ µã×ß øàÄßÏÞÏ µâ¿í èÄ (çÉÞ{ßÌÞ·í) µã×ßÏßWÈßKá µMí èÄ µã×ß (ùâGí æd¿ÏíÈV) øàÄßÏßçÜAáU ÎÞxJßÈÞÃí ÈÞæ{ Äá¿AÎÞµáKÄí. §LcX ùÌV ·çÕ×à çµdwJßæÜ ÖÞØídļí¾X çÁÞ. ¿ß.®. çØÞÎX ÕßµØßMßæ‚¿áJ µMí èĵ{áæ¿(ùâGí æd¿ÏíÈV) ¿ÞMß¹í çµø{JßW ¦ÆcÎÞÏß ÈÞæ{ µáùáCHßÏßW ¦ø¢ÍßAá¢.

ùÌV çÌÞVÁßæa ØÙµøÃçJÞæ¿ µáùáCHß ùÌV ©WÉÞƵ Ø¢¸Jßæa ¦ÍßÎá~cJßW ÉøàfÃÞ¿ßØíÅÞÈJßW ùâGí æd¿ÏíÈV øàÄßÏßW Õ{VJßÏ 320 ùÌV ÎøB{áæ¿ ¿ÞMß¹í ÈÞæ{ 2.30Èí ¦VÉß®Øí ÉøßØøJáU çÄÞGJßW ùÌV çÌÞVÁí æºÏVÎÞX ×àÜ çÄÞÎØí ©Æí¸Þ¿È¢ 溇á¢.

çÉÞ{ßÌÞ·áµ{ßW ÎHá Èßù‚í ¥ÄßW ùÌV µáøá ÉÞµßÏᢠÌÁí æºÏíÄ ùÌV Øíx¢Éí ÈGáÎÞÃíí ÎHßW Éùß‚áÈ¿áKÄáÕæø  ùÌV èĵZ Õ{VJßÕKÄí. ®KÞW ÉßÕßØß ©ÉçÏÞ·ß‚í 800 ØßØß ÕcÞØJßW 30 æØaàÎàxV Èà{JßW øâÉæM¿áJßÏ µMßW Ø¢Øíµøß‚ ºµßøßç‚ÞV Èßù‚ÞÃí ùâGí æd¿ÏíÈV øàÄßÏßW µáøá È¿áKÄí. ºµßøßç‚ÞV Èßù‚ µMßW Îá{Mß‚ ùÌVµáøá È¿á¢. ÎâKá ÎÞØJßÈáUßW èĵZ ÌÁí 溇á¢. ÌÁí æºÏíÄ Øíx¢Éáµ{ᢠȿޢ.

¥FáÎÞØ¢ µMßW Õ{øáK èÄ ÉßKà¿í çÄÞGJßçÜAí Éùß‚á È¿á¢. ùÌV èĵZ µMßW Õ{VJáKÄáæµÞIí dÉçÏ޼Ȣ ¯æùæÏKí ùÌV çÌÞVÁá¢, ¦VÉß®Øí ¥ÇßµãÄøᢠ¥ÕµÞÖæM¿áKá. µMßW Õ{VJáK èÄÏáæ¿ ÄÞÏíçÕøí Õ{ÏáµÏ߈, ¥ÄßÈÞW ùÌVÎøBZ ÎùßÏÞX ØÞÇcÄ µáùÕÞÃí. µMßW Õ{VJáK èĵZAá µâ¿áÄW çÕøáµ{áIÞµá¢. Õ{ÕᢠæÕUÕᢠÕÜßæ‚¿áAÞÈáU ¥¿ßØíÅÞÈ ØìµøcÕᢠÕVÇßAá¢, ¥ÄáÕÝß ®{áM Õ{V‚Ïá¢, µâ¿áÄW ¦ÆÞÏÕᢠdÉÄàfßAáKá. ºµßøß ©ÉçÏÞ·dÉÆÎÞµáKá. èÄ Õ{VJáK µMí ÕàIᢠ©ÉçÏÞ·çÏÞ·cÎÞÃí. ƒÞØíxßAßæÈ ©çÉfß‚í µã×ß ÉøßØíÅßÄß ØìÙÞVÆÉøÎÞAÞ¢. µâ¿èJµZ µÏxáKÄßæa §øGßÏßÜÇßµ¢ µMí èĵZ ÕÞÙÈJßW µÏxß æµÞIáçÉÞµÞ¢. 15 æØAXÁßÈáUßW ²øá èÄ È¿Þ¢.

ÉøàfÃÞ¿ßØíÅÞÈJßW µáùáCHßÏßW µã×ß æºÏíÄ èĵZ ¥Fø ÕV×¢ dÉÞÏÎÞÏçMÞçÝAᢠ20 §Fí ÕHJßW  Õ{VKá. ùÌV çÌÞVÁßæa 400 ØàøßØßWæMG 414, 417, 422, 429, 430 ®Kà §È¢ ùÌV èĵZ µMßW Õ{VJßÏá¢, 105 §ÈJßWæMG ùÌVèĵZ µâ¿ßÜᢠÕ{VJßÏáÎÞÃí ¦æµ 320 ùÌV ÎøBZ ÉøàfÃÞ¿ßØíÅÞÈJßW §Õßæ¿ µã×ß æºÏíÄßøßAáKÄí. ¦ùá ÕV×¢ dÉÞÏÎÞÏ ùÌV ÎøB{ÞÃí ÈÞæ{ ¿ÞMßBßÈí ؼí¼ÎÞÏßøßAáKÄí.

ùÌV ¿ÞMß¹í ©Æí¸Þ¿ÈçJÞ¿ÈáÌtß‚í µáùáCHß çÎÞÁW ¦VÉß®Øí ²ÞÁßçxÞùßÏJßW È¿JáK ØçN{È¢ çÁÞ. ®X. ¼ÏøÞ¼í ®¢®W® ©Æí¸Þ¿È¢ 溇á¢. ùÌV çÌÞVÁí æºÏVÎÞX ×àÜÞ çÄÞÎØßÈᢠùÌV ædÉÞÁµí×X µNß×ÃV çÁÞ. æ¼. çÄÞÎØßÈᢠ®X®Ëí ¦VÉß®Øí µÞEßøMUß ùà¼æa ¦ÍßÎá~cJßW Øbàµøâ ÈWµá¢. µMí èĵ{áæ¿ ©É¼í¾ÞÄÞÕí  çÁÞ. ¿ß.®. çØÞÎæÈ º¿BßW ¦ÆøßAá¢.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...