Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 10, 2012

ഇതാ അല്പം വൃക്ഷ സ്നേഹിയായ പച്ച മനുഷ്യര്‍ !!

ÎâKá ÈßÜ æµGß¿JßÈáUßÜâæ¿ Õ{VKá ÉLÜß‚á ÈßWAáK ÎWç·ÞÕ ÎÞÕí. µÞVçÉÞV‚ßȵJá µâæ¿ Õ{VKá æµGß¿JßÈá ÎáKßW µÞÏí‚á ÈßWAáK µâxX æÄBí. Õà¿áµ{ᢠæµGß¿B{ᢠÉÃßÏáçOÞZ ÈßÜÕßÜáU ÎøBZ æÕGßÎÞxÞæÄ Ø¢øfßAÞÕáK ÕßÇJßW æµGß¿¢ øâɵWÉÈ æºÏíÄ ©¿ÎµZ dɵãÄß ØíçÈÙßµ{áæ¿ ¦ÆøÕá Éß¿ß‚áÉxáKá.
çÜÞµ ÉøßØíÅßÄß ÆßÈJßW ÉáÄßÏ ÄÜÎáùÏíAÞÏß ÕãfèJµZ È¿áçOÞZ, ©UÕæÏ ÈÖßMßAÞæÄ µÞJáØâfßAáKÕçøÞ¿á Èwß æºÞˆÞæÄ Õ‡. ÉøßØíÅßÄß ØíçÈÙJßæa dÉÄàµÎÞÏß çËÞVGíæµÞ‚ßÏßæÜ ÉÞVMß¿çÎ~ÜÏßW §Jø¢ Õà¿áµZ ÈßøÕÇß.  çËÞVGíæµÞ‚ß dÉßXØØí Øíd¿àxßÈá ØÎàÉ¢ ·ÞÈ·tVÕX çÏÖáÆÞØßæa ÉÝÏ ÄùÕÞGá Õà¿ÞÃí §ÕÏßæÜÞKí. Õà¿á ÕßÜÏíAá ÕÞBßÏ ÈÞØV §Äá ÙìØí ³Ëí çÏÖáÆÞØí ®K çÉøßW çÙÞGW ØÎá‚ÏÎÞAß ÎÞxßæÏCßÜᢠçÏÖáÆÞØßæa ¥N ®ÜßØÌJí ÈG ÎÞÕí Îáùß‚áÎÞxÞX ÄáÈßE߈. 45 ÕV×¢ ÉÝAÎáU ÎÞÕí æµGß¿Jßæa ÎâKÞ¢ ÈßÜÏáæ¿ Îáµ{ßW 400 ºÄáødÖÏ¿ß ÕßØíÄàVÃJßW µÞÏí‚á ÈßWAáKá. ²KÞ¢ ÈßÜÏßÜᢠøIÞ¢ ÈßÜÏßÜᢠÖß~øBZAí ¥ÈÞÏÞØ¢ Õ{øÞX ¥ÕØø¢ ÈWµáK ÕßÇJßÜÞÃá Õà¿í ÉáÄáAßÏçMÞZ øâɵWÉÈ æºÏíÄÄí. øIá ÕV×¢ ÎáXÉá è¼X ËìçI×X ÈWµßÏ d¿à dËIíÜß ÌßWÁß¹í ¥ÕÞVÁí ¨ æµGß¿JßÈÞÃá ÜÍß‚Äí.

ÎGÞçFøß æÉÞÜàØí Øíçx×X ÉáÄáAß ÈßVÎß‚çMÞZ øIá ËÜ ÕãfB{áæ¿ Ø¢øfÃÎÞÃá æÉÞÜàØáµÞV ©ùMÞAßÏÄí. 45 ÕV×¢ ÉÝAÎáU æÄBí æÕGÞÄßøßAÞX ²KÞ¢ ÈßÜÏáæ¿ ÉÞøMxßW øIá ºÄáødÖÏ¿ß ÕßØíÄàVÃJßW ²ÝßÕßGá. æÉÞÜàØí Øíçx×æa æÎTßçÈÞ¿á çºVKáU 25 ¥¿ß ©ÏøÎáU ÎÞÕᢠæÕGßÎÞxÞæÄ ÈßÜÈßVJß. 65 ÕV×¢ dÉÞÏÎáU ÎÞÕí ÎÇcJßW ÈßVJßÏÞÃá ×àxí çÎEßøßAáKÄí.

çËÞVGíæµÞ‚ß æµ.Ìß. ç¼AÌí çùÞÁßW çºçÜAÞGßW Øß.Ìß. ù×àÆßæa Õà¿ßæa ºLJßÈá ÉJøÎÞçxµß ÈßÜæµÞUáKÄá ØYç×ÁßÈáUßÜâæ¿ Õ{VKá ÈßWAáK 35 ¥¿ß ©ÏøÎáU æÄBÞÃí. Õà¿í ÉÃßÏáKÄßÈÞÏß Äá¿AÎßGçMÞZ æÄBí æÕGßA{ÏÞX ÉÜøᢠ©ÉçÆÖßæ‚CßÜᢠµÞÏíËÜÎáU Îø¢ æÕGÞX ÎÈTí ¥ÈáÕÆß‚ßæˆKí ù×àÆí ÉùÏáKá. ÕV×¢ ÉJá µÝßæECßÜᢠÕà¿ßÈí ²øá dÉÖíÈÕáÎ߈ÞJ ÕßÇJßW µÞÏí‚á ÈßWAáµÏÞÃá µâxX æÄBí. µÞxßW ¦¿ß ©ÜÏÞÄßøßAÞX dÉçÄcµ¢ Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ²øáAßÏßGáÎáIí.

ÎGÞçFøß ¨øçÕÜß ©èÌÆí çùÞÁßæÜ ®¢.®. ËdµáÆàX ÉÝÏ Õà¿á ÈÕàµøß‚çMÞZ Õà¿ßÈá ÎáKßÜáIÞÏßøáK 25 ¥¿ß ©ÏøÎáU æÄBí æÕGßÏ߈. ɵø¢ µÞVçÉÞV‚ßȵJá ÄùæµGß Ø¢øfß‚á. µÞV çÉÞV‚ßÈá ÎçÇc ÈßÜæµÞUáK æÄBßÈá çÕIß ÎâKá ºÄáødÖÏ¿ß ÕßØíÄàVÃJßW Øá×ßøÎßGá. Õà¿ßȵJáµâæ¿ æÄBí ©ÏVKá ÈßWAáKÄá µìÄáµ µÞÝíºÏÞÃí.

çËÞVGíæµÞ‚ß ØbçÆÖß ÉÈAMùOßW Éß.Áß. ¥çÖÞµX ÎâKøÕV×¢ ÎáXÉá Õà¿á ÉÃßÄçMÞZ Õà¿ßçÈÞ¿á çºVKá ÈßWAáK æÄBí æÕGÞÄßøáKÄá ÎøçJÞ¿áU ØíçÈÙ¢ æµÞIá ÄæK. Õà¿ßÈá Îáµ{ßW ¥F¿ß ÕßØíÄàVÃJßW É¿VKá ÈßWAáK æÄBßX ÄÜMí dɵãÄßØíçÈÙJßæa ÎæxÞøáÆÞÙøâ. æÄBßÈá Õ{øÞX ÉÞµJßÜÞÃá æµGß¿¢ øâɵWÉÈ æºÏíÄÄí. ºßøGMÞÜ¢ ¼¢µí×Èá ØÎàÉÎáU ÎÞÄãµãÉæÏK æµGß¿Õᢠ30 ¥¿ß ©ÏøÎáU æÄBßÈá Ø¢øfâ ÈWµáKá.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...