Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

ബുധനാഴ്‌ച, ജൂലൈ 04, 2012

ശ്രീനിവാസന്റെ ഗ്രീന്‍ ഹൌസ് !!

²ÞçøÞ dÖàÈß‚ßdÄÕᢠµIßùBáçOÞZ ºÜ‚ßdÄ çdÉÎßµZ ¥ÄßÖÏßkAá¢; ÎÜÏÞ{ßÏáæ¿ ¼àÕßÄçJÞ¿í ®LßÃAÎÞÃí ²ÞçøÞ ÄßøAÅÏíAá¢!  ¥BæÈÏáU dÖàÈßÕÞØX ²øá ÉÞVMß¿¢ ÈßVÎßAáçOÞZ ®LßçÈ޿޵ᢠ¯æùÏßÃA¢? ÉøßØíÅßÄßçÏÞ¿á ÄæK. ÄãMâÃßJáùÏíAá ØÎàÉ¢ µIÈÞ¿ßæa d·ÞÎàÃÄÏßW dÖàÈßÕÞØX ÈßVÎß‚ ÕØÄßAá çµø{JßæÜ ¦ÆcæJ ÉøßØíÅßÄß ØìÙãÆ ÕØÄß (d·àX ÙìØí) ®K ÌÙáÎÄßÏᢠÜÍß‚á µÝßEá.
ÉøßØíÅßÄß ØìÙãÆ æµGß¿ ÈßVÎÞâ çdÉÞrÞÙßMßAÞX ÜfcÎßGá dÉÕVJßAáK §LcX d·àX ÌßWÁß¹í µìYØßÜÞÃá (°¼ßÌßØß) dÖàÈßÕÞØæa ÕØÄßæÏ 'ÙøßÄ ·ãÙÎÞÏß ¥¢·àµøß‚Äí. ¯xÕᢠ©ÏVK çùxßBÞÏ ƒÞxßÈ¢ çd·ÁÞÃí 6,364 ºÄáødÖ ¥¿ß ÕÜáMÕᢠÈÞÜá µß¿Má ÎáùßÏáÎáU ÕØÄßAá ÜÍß‚Äí. æºÜÕá øIá çµÞ¿ßçÏÞ{¢ øâÉ. °¼ßÌßØßÏáæ¿ ÎÞÈÆmBZ dɵÞø¢ 60 Èᢠ80Èᢠ§¿ÏíAá çÉÞÏßaí ÜÍßAáK æµGß¿BZAÞÃá ƒÞxßÈ¢ çd·Áí ÈWµákµ. çµø{JßW ËïÞxí ØÎá‚ÏBZAá ÎÞdÄçÎ ¨ ¥¢·àµÞø¢ ÎáXÉá ÜÍß‚ßGáUâ. ²øá Õà¿ßÈí ¨ ÌÙáÎÄß ÜÍßAáKÄá È¿Þæ¿. ÉøßØíÅßÄß ØìÙãÆ ÈßVÎÞà ØÞÎd·ßµ{áæ¿ ©ÉçÏÞ·¢, èÕÆcáÄß ê ¼Ü ©ÉçÏÞ·¢ ÉøßÎßÄæM¿áJÞÈáU Ø¢ÕßÇÞÈBZ, Îßµ‚ øâɵWÉÈ ®KßÕÏÞÃá d·àX ÙìØí ¦µÞÈáU dÉÇÞÈ ÎÞÈÆmBZ. §Jø¢ ÕØÄßµZ 20 ê 30 ÖÄÎÞÈ¢ èÕÆcáÄßÏᢠ30 ê 50 ÖÄÎÞÈ¢ ¼ÜÕᢠÜÞÍßAÞX ØÙÞÏßAá¢. ²M¢, ÄÞÎØAÞøáæ¿ ¦çøÞ·cÕᢠæ΂æM¿á¢. ÉøßØíÅßÄßæÏ ÎáùßçÕWMßAáKßæˆKÄÞÃá ÎæxÞøá dÉÇÞÈ çÈG¢.ØÞÇÞøà øàÄßÏßÜáU ÈßVÎÞÃæ‚ÜÕßæa ÎâKá ÖÄÎÞÈ¢ Äáµ µâ¿ß d·àX ÙìØí ÈßVÎÞÃJßÈá æºÜÕßç¿IßÕøá¢. ¯ÄÞÈᢠÕV×¢ ÎáXæÉÞøá ÆáÌÞÏí ØwVÖÈJßÈßæ¿ÏÞÃá dÖàÈßÕÞØX d·àX ÙìØáµæ{Aáùß‚ùßEÄí. ¦ ÄÞWÉøc¢ ¥çgÙ¢ Õà¿á ÈßVÎß‚çMÞZ dÉÄßËÜßAáµÏÞÏßøáKá. '' ®GáÕV×¢ ÎáXÉÞÃá µIÈÞ¿í 75 æØaí ØíÅÜ¢ ÕÞBßÏÄí. µã×ß æº‡áµÏÞÏßøáKá ©çgÖc¢. Õß×ο߂ É‚AùßµZ ²ÝßÕÞAÞÈáU dÖ΢. Éçf, ÆâæøÏßøáKá µã×ß æº‡W ÖøßÏÞµßæˆKá çÄÞKßÏçMÞÝÞÃí µã×ßÏß¿çJÞ¿á çºVKá Õà¿á Õ‚Äí. ¦VAß濵í¿ßæa ÄÞWÉøcBZ µâ¿ß µÃAßæÜ¿áJÞÏßøáKá ÈßVÎÞâ  ê dÖàÈßÕÞØX ÎçÈÞøÎçÏÞ¿á ÉùEá. dÖàÈßÕÞØæa ÕØÄßÏßæÜ èÜxáµ{ᢠËÞÈáµ{ᢠdÉÕVJßAáKÄá ØìçøÞV¼¢ ©ÉçÏÞ·ß‚ÞÃí. ÎÝæÕU Ø¢ÍøÃßÏáÎáIí. æÕU¢ ùàèØAßZ æºÏíÄá ÕàIᢠ©ÉçÏÞ·ßAÞÈᢠØìµøcÎáIí. É‚AùßçJÞGÕᢠæεíØßAX Éáˆá ÉÞµßÏ çÜÞÃᢠÕØÄßAá ÉøßØíÅßÄß ØìÙãÆÎá~¢ ÈWµáKá. èÕxßÜÏßW ÈßKá 12 µßçÜÞÎàxV ÆâøJÞÃá  µIÈÞ¿í. '' ÈÞGßW ÉÞ¿JßÈá ØÎàÉJÞÏßøáKá Õà¿í. ¥ÄáæµÞIáÄæK d·ÞÎJßçÜAáU οA¢ ØçLÞ×µøÎÞÃí. ÉÜ Õà¿áµ{ßÜᢠËïÞxáµ{ßÜáÎÞÏß È·øB{ßW µáæùAÞÜ¢ ¼àÕß‚á. ¥Äßæa ÉøßÎßÄßµ{ᢠ¥ÈáÍÕß‚á. d·àX ÙìØí ¥ÕÈÕÈá ÎÞdÄΈ ·áâ 溇áKÄí. æÕUÕᢠèÕÆcáÄßÏᢠÉÞÝÞAÞÄßøßAáKÄßÜâæ¿ dɵãÄßAá µâ¿ßÏÞÃá dÉçÏ޼Ȣ ê dÖàÈßÕÞØæa ÕÞAáµZ.ÎâKá ÕV×¢ ÎáXÉÞÃí ùØßÁaí×cW ÌßWÁßBáµZAÞÏß °¼ßÌßØß d·àX ØVGßËßçA×X ¦ø¢Íß‚Äí. ØVGßËßçA×X ÜÍßAáKÄßÈá æµGß¿¢ ÈßVÎßAᢠÎáXçÉ ƒÞÈᢠÕßÖÆÞ¢ÖB{ᢠ°¼ßÌßØßAá ØÎVMßAâ. ÈßÖíºßÄ Äáµ ËàØÞÏß ÈWµáµÏᢠçÕâ. ÈßVÎÞà ¸GJßW °¼ßÌßØßÏáæ¿ ÎÞV· ÈßVçÆÖBZ ÜÍßAá¢. æµGß¿¢ ÉâVJßÏÞÏçÖ×¢ °¼ßÌßØß Ø¢¸¢ æµGß¿¢ ØwVÖßAá¢. ÕßÖÆ ÉøßçÖÞÇȵZAáçÖ×ÎÞÃá ØVGßËßçA×X ÜÍßAáµ.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...