Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂലൈ 05, 2012

17 കാരന്റെ ബിസിനസ്‌ തന്ത്രങ്ങള്‍ !!

·ZËáµÞøáæ¿ ÎA{ßW ºßÜæøCßÜᢠµâG¢µâ¿ß ÈÞGßÜáIÞAáK çÕÜJøBZ æµÞçIÞGß µßÝßçÖøßAÞøX Ä¿JßW ÕàGßW ÎáÙNÆíµáGßAí ÈKÞÏùßÏÞ¢. ¥ÄáæµÞIáÄæKÏÞÃí ²xMádÄX ¼ßÙÞÆíçÎÞX ¯ÝÞ¢ÐÞØßW ®JßÏçMÞZ '§øßAæG ²øá ÉÃß ®K ÈßÜÏßW 100 µÞ¿çAÞÝßAáEáBæ{ ÕÞBßÈWµßÏÄí. ØíµâZ ÕßGÞW ÕàGßW µÞÃáÎçÜïÞ ®çKÞVJÞÃßÄá æºÏíÄÄí. ØìÆßÏßW µâZÌÞV È¿JßÏßøáK ÎáÙNÆíµáGßÏáæ¿ µÃAáµâGÜáµZ µâZ ¦ÏßJæK È¿MÞÏß. ØíµâZÕßGÞW εX çÈæø ÕàGßW. Éæf, ÉßKà¿ÞÃí µ{ß µÞøcÎÞÏÄí.
¥ºí»X È¿JßÏ ·áÃÉÞÀ ÉøàfÃJßW εæa ÉøßdÖ΢µâ¿ß çºVKçMÞZ ÉÄßçÈÝÞ¢ ÕÏTßW Øß. ¼ßÙÞÆíçÎÞæa ËÞÎßW ®JßÏÄí Ø¢ØíÅÞÈ ØVAÞøßæa §æAÞÜïæJ Îßµ‚  ÉìZd¿ß µV×µÈáU ¥ÕÞVÁí. Ø¢·Äß çµZAÞX Øá¶ÎÞæÃCßÜᢠÄá¿A¢ ¥dÄ ®{áMÎÞÏßøáKßÜï. 100 µÞ¿ÏáÎÞÏß µã×ß Äá¿BßÏ ¼ßÙÞÆí çµÞÝßçAÞ¿í ÎáAæJ ØVAÞV ËÞÎßWÈßKí 2000 µÞ¿çAÞÝßµæ{ ÕàIᢠÕÞBß. Éçf ®BæÈ ÉøßÉÞÜßAÃæÎKá ÉùEá æµÞ¿áAÞX ¦øáÎßÜïÞÄßøáKÄá æµÞIí2000 kçµÞÝßAáEáB{ßW 1500©¢ ÎâKá ÆßÕØJßÈáUßW ºJá. ÎáÝáÕXØÎÏ µV×µøáæ¿çÉÞÜᢠÎÈTáοáAáK ¥ÕØíÅ. Éçf, µÞ¿Aã×ßæÏAáùß‚í µâ¿áÄW ¥ùßÏÞÈᢠÖÞØídÄàÏÎÞÏß ËÞ¢ ²øáAÞÈáÎÞÃí ¨ Äßøß‚¿ß ¼ßÙÞÆí ©ÉçÏÞ·ß‚Äí. µáÝßÎHÏßæÜ æÕxßÈùß çÁÞµí¿V ÎáJáÎÞÃßµcJßæa ØÙÞÏ¢µâ¿ß ÜÍß‚çMÞZ µÞøcBZ µøÏíA¿áJá.  ÉJÞ¢ÐÞØí µÝßEí æµÞçIÞGßÏßæÜ Øíµâ{ßÏßW dÉçÕÖÈ¢ µßGßæÏCßÜᢠØÎÏ¢ dÉÖíÈÎÞÏß. ææÕµßGí ÕàGßW ®JáçOÞZ ÄÞÎØßAá¢. ËÞ¢ çÈÞAÞX ØÎÏÎáIÞÕßÜï. ¥çÄÞæ¿ ÉïØí ¿á ÉÀÈ¢ Õà¿ßÈ¿áJí ØbµÞøc ØíÅÞÉÈJßÜÞAß. ÙcáÎÞÈßxàØí d·âMßW ¥ÄcÞÕÖc¢ ÈÜï ÎÞVAßW ¼ÏßAáµÏᢠæºÏíÄá. ØÎÏdÉÖíÈ¢ µÞøâ Áßd·ßÏᢠæædÉÕxí ¦Ïß æº‡ÞÈßøßAáµÏÞÃí. ÎâKáÄø¢ µÞ¿µæ{ ¼ßÙÞÆíçÎÞæa ËÞÎßW ÕßøßÏßAáKáIí. µâæ¿ 15 Äø¢  ¥ÜCÞø çµÞÝßµ{á¢. ¦ÕÖcÎÈáØøß‚í ÎáG çÖ¶øß‚í ÕßøßÏßæ‚¿áAÞX ¦ÇáÈßµ ÙÞ‚ùßÏᢠÄÏÞV. ÆßÕØ¢ ÈÞÜÞÏßøJßÜÇßµ¢ µÞ¿AáEáBZ µÞ , µâ ÖÌíÆJßW ÕßøßEßùBá¢. ËÞÎßæÜ ÎÞÜßÈcBZ ©ÉçÏÞ·ß‚áU ÌçÏÞ·cÞØí ÉïÞaí ÕàGßæÜ ÉÞºµ ¦ÕÖcJßÈá ÄæK ÇÞøÞ{¢. ÎáxJí µá{JßW Õ{VJáK ÎàÈáµ{áæ¿ ÖÞM޿ᢠËÞÎßWÈßKá ÄæK.   çµÞÝßµæ{ çÈÞAÞX µÞÕÕÞÏß ªGßÏßWÈßKá æµÞIáÕK ÍàµøXÈÞÏ ¼ÞAßÏáÎáIí. µã×ßÏáÎÞÏß ÄßøAßÜÞæÃCßÜᢠÉÀÈ¢ Îá¿AßÜï ®Kí ɇXØí. Áßd·ß ®¿áAâ. ÉßæKÏᢠÉÀßAâ. ¥CÕÞW: εæa µáGßA{ß ÎÞùßæÏKí ÉßÄÞÕí ÎáÙNÆíµáGßAᢠ¥N ¦ÎßÈÏíAᢠÈKÞÏß ÎÈTßÜÞÏß. ÕßçÆÖæJ µ‚Õ¿¢ ÎâJÎøáεæÈ ¯WMß‚í ÎáÙNÆíµáGß ÈÞGßçÜAáçÉÞKá. εæÈ çÈÞAÞÈÜï. εæa µã×ßÏßW ØÙÞÏß‚í §ÈßÏáU µÞÜ¢ ÈÞGßW µâ¿ÞX. 
(courtesy;manoramaonline.com/yuva)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...