Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

ബുധനാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 21, 2011

കാര്‍ഷിക പാക്കേജ് കല്‍ ആര്‍ക്കു വേണ്ടി ?

çµø{JßæÜ kµV×µØÎâÙ¢ ¥ÍßÎá~àµøßAáK dÉÄßØtßµ{ßæ܈ޢ ÈÞ¢ µÞV×ßµ ÉÞçA¼áµ{áæ¿ ¦Ü¢ÌÕᢠ¦ÖbÞØÕᢠçÄ¿ß çÉÞµÞùáIí. ®KÞW, µßGßÏ ÉÞçA¼áµZ ®Õßæ¿çMÞæÏKá çÕIøàÄßÏßW ¥çÈb×ßAÞùáÎ߈. µÞV×ßµ ÉÞçA¼áµZ çÉÞÏ ÕÝßÏßÜâæ¿ ÎÜÏÞ{ ÎçÈÞøÎ È¿JßÏ ¥çÈb×ÃJßW µIÄá æ¾GßAáK ÏÞÅÞVÅcB{ÞÃí. ÕßÜÏß¿ßÕßæÈÏᢠµÞÜÞÕØíÅæÏÏᢠÎáÄW ÕcÞÉÞøAøÞùáµæ{ Õæø µáx¢ ÉùÏÞæÎCßÜᢠ¥Õ ÎÞdÄΈ, µÞV×ßµ dÉÄßØtßAá µÞøÃæÎKá æÕ{ßæM¿áJáµÏÞÏßøáKá 'æÕ{Õí ÈâùáçÎÈß ÉøOø.

¥FáÕV×JßÈßæ¿ øIá ÕÜßÏ ÉiÄßµZ çµdw ØVAÞV çµø{JßÈí ¥ÈáÕÆß‚á: ÕÏÈÞ¿í, ÉÞÜAÞ¿í, µÞØVçµÞ¿í ¼ßˆµZAÞÏß 2006W ¥ÈáÕÆß‚ 3320 çµÞ¿ß øâÉÏáæ¿ ÕßÆVÍ çÎÞÁW ÉÞçA¼á¢ Äá¿VKá µáGÈÞ¿í ÉÞçA¼á¢. §ÄßÈß¿ÏßW çµdwJßæaÏᢠآØíÅÞÈJßæaÏᢠµ¿ÞÖbÞØ ÉiÄßµ{ᢠÕKá. ¨ ÉiÄßµZæAÞæA ®Lá Ø¢ÍÕß‚á? ÎâKá ¼ßˆµæ{ µøµÏxáÎÞÏßøáK ÕßÆVÍ çÎÞÁW æÕùᢠÉÖáÕßÄøÃJßÜᢠµ¿B{áæ¿ dµÎàµøÃJßÜᢠ¥ÕØÞÈßAáµÏÞÏßøáKá. ¥ÈcØ¢ØíÅÞÈB{ßW ÈßKá ÉÖáÕßæÈ ®Jß‚ ÕµÏßW ÕÜßÏ Äáµ µNß×ÈÞÏß ÎùßEá.

ÉÖáAZ çøÞ·¢ ÌÞÇß‚á ºJáÕàÝáµçÏÞ, ¥ÄßÈá ÎáXçÉ µV×µX Õßxá µÞÖÞAáµçÏÞ æºÏíÄá. ÉÞÜáWÉÞÆÈ¢ µâ¿ßÏßæˆKá ÎÞdÄΈ, ÉÞçA¼í ÉÃJßæa ÕÜßæÏÞø¢Ö¢ ÄÎßÝíÈÞGßæÜ µ‚Õ¿AÞøáæ¿Ïᢠçµø{JßæÜ §¿ÈßÜAÞøáæ¿ÏᢠµàÖÏßÜáÎÞÏß. µáGÈÞ¿í ÉÞçA¼í ¦Æc µÞW Õ‚çMÞZ ÄæK ÌIí ÈßVÎÞÃæJAáùß‚á ÉøÞÄß ©ÏøáµÏáIÞÏß. ÕßÆVÍ çÎÞÁÜßæa ÕÝßAá ÄæKÏÞçÃÞ µáGÈÞ¿í ÉÞçA¼ßæaÏᢠçÉÞæAKᢠآÖÏßçAIÄáIí.

µV×µæø çÎÞºßMßAÞX Ø¢ØíÅÞÈ¢ µ¿ÞÖbÞØ µNß×Èá øâÉ¢ÈWµßæÏCßÜᢠÉÜçMÞÝᢠµNß×æÈ ÖbÞØ¢ÎáGßAáµÏÞÏßøáKá. µÝßE ØVAÞV dÉ~cÞÉß‚ 220 çµÞ¿ß øâÉÏßW 62 çµÞ¿ß ÎÞdÄçÎ ¥ÈáÕÆß‚ßGáUâ. §ÄßW ÉJá çµÞ¿ßçÏÞ{¢ øâÉ ÕßÄøâ 溇ÞÈáÎÞÏ߈. µá¿ßÖßµAÞæøMxß ÎÞdÄ¢ ºßLßAáµÏᢠØÎÏJá ÕÞÏíÉ ¥¿‚Õæø ¥Õ·ÃßAáµÏᢠæºÏíÄçMÞçÝ µNß×Èá ºáÕ¿áÉßÝ‚á. µNß×X dÉÕVJßAáKÄßÈßæ¿ÏÞÃá µÝßE ØVAÞV 'ÖÄÖÄÎÞÈ¢ ÉiÄß ¥ÕÄøßMß‚Äí. µá¿ßÖßµÏÞÏ ÕÞÏíÉ ÖÄÖÄÎÞÈJßÜâæ¿ ÉáÄáAßÏ µV×µV kçµdw µ¿ÞÖbÞØJßW ÈßKá ÉáùJÞÏÄá ÎæxÞøá ºÄßÏáÎÞÏß.

§çÄ ºÄß ÄæKÏÞÃá ÕßJßæaÏᢠÕ{JßæaÏᢠÕßÄøÃJßÜᢠÏdLÕWAøÃJßÜᢠµIÄí. çµÞGÏ¢ ¼ßˆÏáæ¿ ºßÜ ÍÞ·B{ßW ØVAÞV µV×µVAá ÈWµßÏ æÈWÕßJá Îá{ÏíAÞÄßøáKÄßÈí ÕßJá µáÄßVAÞæÈ¿áJ ØÎÏJßæa µáùÕÞÃá µÞøÃÎÞÏß ÕßÆ·íÇV ºâIßAÞGßÏÄí. §AÞøc¢ ÕßJá ÕßÄøâ æºÏíÄçMÞZ ®LáæµÞIá ÉùE߈ ®K çºÞÆcJßÈá ÎáKßW ¥ÕVAí ©Jø¢ÎáGáµÏᢠæºÏíÄá. ÕßJá ÄßøæE¿áAáKÄßÜᢠآÍøà dÉdµßÏÏßÜᢠÉÜÏß¿JᢠÄGßMáµZ È¿AáKáIí. ÕÏÈÞGßW ØVAÞV ÕßÄøâ æºÏíÄ Õ{¢ ÜÞÌßW ÉøßçÖÞÇß‚çMÞZ ÎÞÏ¢ µæIJáµÏáIÞÏß. ÏdLÕWAøÃJßÜÞµæG, ØbµÞøc µOÈßæÏAÞZ µâ¿ßÏ ÕÞ¿µ çºÞÆß‚á æÉÞÄáçÎ~ÜÞ ØíÅÞÉÈ¢ ÉÞÜAÞæG ÉÞ¿çÖ~ø ØÎßÄßæÏ ÉxßAÞX çÈÞAß.

§Õßæ¿ÏÞÃá ÄÎßÝíÈÞGßæÜÏᢠµVÃÞ¿µÏßæÜÏᢠØVAÞøáµZ ÕcÄcØíÄ ÕÝß µÞGáKÄí. µã×ßæºç‡I Õß{ ÈßÖíºÏßAáKÄá ÎáÄW Õß{æÕ¿áMßÜᢠÕßÉÃÈJßÜᢠÕæø ¥Õßæ¿ µã×ßÕµáMᢠµÞV×ßµ ØVÕµÜÞÖÞÜÏᢠ²Kß‚á µV×µVæAÞM¢ ÈßWAáKá. çµø{JßæÜ µã×ßÕµáMßÈᢠµÞV×ßµ ØVÕµÜÞÖÞÜÏíAᢠ¥BæÈ ÉùÏÞÈÞÕáçÎÞ? ÉÞÜAÞæG æÉøáÎÞGß ÉFÞÏJßÈá µã×ßÏßæÜ ÈâÄÈÕßÆcµZ ɵVKá ÈWµßÏÄá çµø{ µÞV×ßµ ØVÕµÜÞÖÞÜψ; ÄÎßÝíÈÞ¿í ØVÕµÜÞÖÞÜÏÞÃí.

ÈNáæ¿ ²ìçÆcÞ·ßµ Ø¢ÕßÇÞÈB{ßW ÈßKá µV×µVAá ØíÅßøÎÞÏ Éøß·ÃÈÏᢠØÙÞÏB{ᢠ©IÞÕáµÏᢠ¥Õæψޢ Äá¿VÈ¿É¿ßµ{ßÜâæ¿ ÕßÜÏßøáJßæAÞIßøßAáµÏᢠçÕâ. ¥ˆÞæÄ, ²ÞçøÞ dÉÄßØtßÏßW ÎÞdÄÎáIÞçÕIĈ ÈNáæ¿ µV×µØíçÈÙ¢.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...