Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

ഞായറാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 05, 2017

Buy Air Purifier Plants, Gardening Tools, Pebbles, Pots & Planters....?

Buy Air Purifier Plants, Gardening Tools, Pebbles, Pots & Planters at www.ugaoo.com

Over the years, we have noticed an increased affection for gardening all over India. There are many reasons for us to connect with you through Ugaoo.com, but we are more concerned about the unavailability of gardening related products and access to unhealthy conventional food that immensely affects our health. To eradicate these situations, we have entered in this ecommerce market by pledging to bring all your demanding products which so far were not easily accessible.
All for the love of gardening, we ugaoo.com have taken an initiative to fulfil needs and desires of amateur to professional gardeners who can now do gardening hassle-free. We being a retail online store have introduced a range of garden tools & accessories, gardening seeds, plant protection and growth, organic gardening, gardening design ideas and a community where garden experts share their knowledge and experiences. We are new in online market, but are old in retail where many trusted customers have motivated us to expand our reach.

Our existence

With over 130 years of existence, Namdeo Umaji Agritech Pvt. Ltd., the parent company of Ugaoo.com has offered excellent services to farmers and avid gardeners throughout the country. Established in 1885 in Mumbai, this ISO 9001-2000 certified company whose R&D has recognized by DSIR, New Delhi has mastered itself in the field of gardening and caters good quality products and services to its customers. Today, it is one of the leading agriculture and gardening companies in India that not only enhances gardening knowledge, but also fulfils the demand for imported vegetables, flower seeds and other gardening and farming related products. With this, we have also attained wonderful results from our range of hybrid vegetable seeds under the brand name ‘Pyramid Seeds’ that ultimately promotes modern agricultural techniques which are important for enhancing production, life and quality of both soil and plant. With years of experience, Namdeo Umaji has introduced Ugaoo.com to reach every corner of India to provide its best quality products.

Our Aim

With the launch of Ugaoo, we aim to get closer to our readers and gardeners who need not to worry about gardening anymore. Even an unknown can easily plant and enjoy fantastic yield. This is the best possible way to serve people at remote areas across the nation. Our sole responsibility is to remove the non-availability of garden products, fertilizers, seeds and accessories. With the help of Ugaoo, we ensure to provide in-depth knowledge of gardening both to farmers and new growers. This website will serve all the purpose which so far was difficult to attain. Now one does not have to strive for scarce resources, accessories, modern and traditional products that affect the overall look and growth of gardening.
Now enjoy browsing and satisfy your requirement related to gardening from this one-stop destination.
Namdeo Umaji and Pyramid Seeds are also the active members of:
  • Asia Pacific Seed Association, Bangkok
  • National Seed Association of India
  • Seed Industry Association of Maharashtra
  • International Seed Federation.

Why us

Over the years, we have seen that farmers or growers received limited to no access for even a basic requirement of gardening. In order to enhance the production and quality of plants, one needs to implement the use of intrinsic fertilizers, pesticides, soil mixtures, modern technology and quality seeds. Farmers for years have used traditional patterns to grow plants. However, they had to face huge losses due to lack of knowledge and access to right things that dramatically increases the growth and production. To cope up with the increasing demand, ugaoo.com swears to eliminate all gardening or farming obstacles and thereby create a world where only healthy production is made. We also ensure spreading as much gardening knowledge as possible to people all across India. This way, we are able to save the environment where every individual can indulge in planting and enjoy their own grown healthy food or adorn their own houses.
The sole reason for offering such quality products and services is to provide direct access to growers who would no more find any difficulty in cultivation. You can browse our website to know about our range of products.

Best practices only for you!

Our separate Knowledge Center serves as a library that enfolds simple to professional gardening tips, ideas, best practices, etc. that after following will bring successful results. All the products that we sell through our shop are marked as best quality and best price. The prime focus of ugaoo.com is to provide information that since years had remained hidden from farmers and avid growers. Due to lack of information, farmers have to face huge losses or unsuccessful gardening resulted from insects, nutrition deficiency to the plants, erosion or natural calamities. There are many reasons that affect farming altogether and are away from the reach of farmers / gardeners. Therefore, we being an intermediary have come forth to provide all basic to professional details that bridge the gap of cultivation.
To giving solutions to all your questions, we have introduced a forum ‘Ugaoo Community’ where you can share your ideas, experiences, raise gardening related questions and interact with our experts.
Apart from selling quality products and giving information on horticulture, floriculture, medicinal plantation and organic matters and cultivation, we offer a range of Gardening Books that serve the purpose of students, teachers, professionals and enthusiasts in specific areas. We also publish quarterly issues of magazines that solve major queries of gardeners and farmers.
Ugaoo is dedicated to all those who love and live gardening!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...