Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

ബുധനാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 31, 2012

ഒരു മരം കൊണ്ടൊരു വനം !!


²xÎø¢ ÉÃßÄ µÞ¿ÞÃßÄí. ¥µÜAÞÝíºÏßW ¥çȵ¢ ÎøBZ §¿ÄâVK µáGßÕÈ¢. ¥¿áJá µÞÃáçOÞZ ¨ 'ÎøBæ{ˆÞ¢ ²çø ÄÞÏíJ¿ßÏßWÈßKÞæÃKá µÞÃÞ¢. ²øN æÉx ÈâxÕV. çÜÞµJßæÜÄæK ¯xÕᢠÕÜßÏ Õ¿Õãf¢. 250 ÕV×JßçÜæù dÉÞÏ¢. æÜÞçA×X æµÞWAJ È·øJßÈ¿áJí ÙìùÏßæÜ ¦ºÞøc ¼·ÆàÖíºdw çÌÞØí æÌÞGÞÃßAW ·ÞVÁX.øIø ÈâxÞIßÈá ÎáXÉí, ²øá ¥NÎø¢ æÉÞÝß‚ ÕßJßW ©ùBáµÏÞÏßøáKá ¥Äí. ÉßKÞæÜ æÉÞGßÕß¿øáK ÈâùáµÃAßÈá ÕV×BZAá ÄÃÜß¿ÞX. §ÜçÎÜÞMßæa ÕßØíÄãÄß çÈÞAßÏÞW çÜÞµJßæÜÄæK ¯xÕᢠÕÜßÏ Õ¿ÕãfÎÞÃßÄí. ¦ æÉøáÎ É¿VKáÉ¿VKí çÜÞµ æùçAÞVÁáµ{áæ¿ ·ßKØí ÌáAßWÕæø ÖÞ~ ÈàGßÏßøßAáKá.ÕßØíÄøß‚á É¿VKí ÖÞ~µZ §çMÞZ 1.5 æÙµí¿V (ÈÞÜí ¯AV) µÕßEßøßAáKá. ¯xÕᢠ©ÏøÎáU ÖÞ~ 25 ÎàxV æÉÞAJßW ®Jß. ÕUßµ{ÞÏß Éß{VKí ÎHßÜáù‚á Ä¿ßÏÞÏß Õ{øáK çÕøáµ{áæ¿ ®H¢ 3300.ÉçI ÉGáçÉÞçµIÄÞÏßøáKá. 1925W ÄÞÏíJ¿ßAá ÎßKçÜxÄÞÃí. ÉáùçΠˢ·Øí ÌÞÇÏá¢. 絿á ÉxßÏ ÍÞ·¢ Îáùß‚áµ{EÄáæµÞIÞÃí Îø¢ §çMÞÝᢠæÉxáæÉøáµáKÄí. §çMÞZ ÈâùáµÃAßÈá ÖÞ~µZ ØbL¢ ÈßÜÏíAá ÎHßÜáù‚í, çÕøá É¿VJß ²øá çµÞ{ÈßÏÞÏßøßAáKá. ²øáÉÞ¿á ÎøBZ §¿ÄßBßÏ µÞÕí çÉÞæÜ.ÎøJßÈá ºáxáÎÞÏß 330 ÎàxV Èà{JßæÜÞøá çùÞÁáIí. µÞÃßµZAá ÎøæJ ÕÜ¢Õ‚á µÞÃÞX. ÖÞ~µZ çùÞÁßÈá ÉLæÜÞøáAß ÉáùçJAá É¿VKáæµÞIßøßAáKá.
ÕãfçdÖ×íÀæa dÉÞÏ¢ ®dÄæÏKá µãÄcÎÞÏ µÃA߈. ®CßÜᢠ19êÞ¢ ÈâxÞIßæÜ ºßÜ ÏÞdÄÞÕßÕøÃB{ßW ÉøÞÎVÖÎáIí. 1864Üᢠ1867ÜᢠÕX ºáÝÜßAÞxáµZ §ÄßæÈ Éß¿ß‚áÜ‚ßøáKá. ÖÞ~µZ ºßÜÄá ÈÖß‚á.
ÈàA¢æºÏíÄ ÄÞÏíJ¿ßAí 15.7 ÎàxV ºáxáÕHÎáIÞÏßøáKá. §Kí ¥Äßæa ØíÅÞÈJí ²øá ÖßÜÞËܵÎáIí. '§Õßæ¿ÏáIÞÏßøáKÄßX ØÞfcÎÞÏí ...ØçØcÞÆcÞÈæJAÞZ dÉÞÏÎáIí ¨ Õ¿ÕãfJßÈí. 1787W ¦Ãí ¨Øíxí §Lc µOÈßÏßæÜ ÜËíxÈaí çµÃW çùÞÌVGí µßÁí ©ÆcÞÈ¢ ØíÅÞÉß‚Äí. ¥Kᢠ¨ Îø¢ ØàÈßÏùÞÏß §Õßæ¿ ÈßWÉáIÞÏßøáKá. §Kí çÜÞµæÎOÞ¿á¢ÈßKí ·çÕ×µV ÕKí ¨ ÎøæJ ºáxßÈ¿Ká µÞÃáKá, ÉÀßAáKá. Éçf, ¯Äá ÖÞ~ ¯ÄßWÈßKá Îá{æ‚Ká µæIJÞÈÞÕáK߈. ¥dÄÏíAáIí ÕßØíÄãÄßÏᢠØCàVÃÄÏá¢. ©ÆcÞÈ µÕÞ¿JßWÈßKí dÉçÕÖÈ ¿ßAæx¿áAâ. ƒÞØíxßµí ÕØíÄáAZAí ¥µçJAá dÉçÕÖÈÎ߈. µâxX ÉȵZ ÈßøÏßG ÕÝßÏßÜâæ¿ ¯æù È¿Aâ Õ¿ÕãfJßÈ¿áçJAí. ³çøÞ ÄßøßÕßÜᢠÕÝߺâIß çÌÞVÁáµ{áIí.
ËßAØí Ì¢·Þ{XØßØí ®KÞÃá ÕãfJßÈá ÖÞØídÄàÏ ÈÞ΢. ÌÈcX d¿à ®Kí §¢±ß×í çÉøí. µ‚Õ¿AÞøÞÏ ÕÃßµV (ÌÈßÏ) ÉIí ÕcÞÉÞøJßÈí ©ÉçÏÞ·ß‚Äí Õ¿ÕãfB{áæ¿ ÄÃÜÞÃí. ¥BæÈ ÌÈßÏ ®K ÕÞAßWÈßKá Îá{‚ÄÞÃí ÌÈcX d¿à ®K çÉøí. ¥ÈLÎÞÏß É¿øáK ÖÞ~µZ ÈßÄcÎÞÏ ¼àÕæÈ çÆcÞÄßMßAáKÄßÈÞW Ùßwá Ø¢ØíµÞøJßW ¥øÏÞÜßÈí ÕÜßÏ ÕßÖáißÏáIí. ¨ ©ÆcÞÈJßW §ÈßÏᢠÎøßAÞJ Õ¿Õãf¢ ÖÞ~µZæµÞIᢠÎøB{ÞÏß ÎáÄßøáK ÖÞ~µZ æµÞIᢠ¥ÈLÄæÏ, ¥ÈÖbøÎÞÏ ¼àÕæÈ É¿VJáKá.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...