Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 18, 2011

വിളകളുടെ സൂര്യകന്തിയോരുക്കി ദേശീയ കൃഷി വിജ്ഞാന മേള !!!

ÌÞ±âV: È·øÎÇcJßæÜ ØâøcµÞLßMÞ¿¢ µ¿Kí ²øá ÜfçJÞ{¢ çÉøÞÃí §KæÜ ¼AâV ·Þtß µã×ßÕß·cÞX çµdwJßW ¦ø¢Íß‚í çÆÖàÏ µã×ß çÎ{ µÞÃÞÈÞÏß ²ÝáµßÏÄí. µVÃÞ¿µ µÞV×ßµ ØVÕµÜÞÖÞÜÏáæ¿ ¥ÇàÈÄÏßÜáU 1300 ¯AV ÍâÎßÏßÜÞÃí §Aáùß µÞV×ßµ çÎ{ Ø¢¸¿ßMß‚ßøßAáKÄí. µVÃÞ¿µê ÌÞ¢±âV èÙdÌßÁí §È¢ ØâøcµÞLßµ{ÞÃá ÉÞ¿B{ßW ºßøßAáKÄí.

ÄÎßÝíÈÞ¿í ¦dtÞdÉçÆÖí µÞV×ßµ ØVÕµÜÞÖÞܵ{áæ¿ÏᢠçÍÞÉÞW µã×ß ÕßµØÈ §XØíxßxcâGßæaÏᢠèÙÆøÞÌÞÆí °ØߦV°®Øí®xß Äá¿BßÏÕÏáæ¿ ØÙµøÃçJÞæ¿ Ø¢¸¿ßMß‚ßøßAáK çÎ{ÏßW 10 Üf¢ µV×µæøCßÜᢠÉæC¿áAáæÎKÞÃí dÉÄàfßAáKæÄKí µVÃÞ¿µ µÞV×ßµ ØVÕµÜÞÖÞÜ èÕØí ºÞXØÜV çÁÞ.æµ.ÈÞøÞÏà ·ìÁ ÉùEá. 46 ÕV×ÎÞÏß §Õßæ¿ µã×ßçÎ{µZ Ø¢¸¿ßMßAáKáæICßÜᢠ§Aáùß ¦ÆcÎÞÏÞÃí çÆÖàÏ ÄÜJßW Ø¢¸¿ßMßAáKÄí. µÞV×ßµ ø¢·æJ ·çÕ×ÃB{ᢠÈâÄÈ dÉÕÃĵ{ᢠ©ZæMæ¿ ÉøØíÉø¢ ɵøáKÄßÈá çÕÆßæÏÞøáAáµÏÞÃí çÎ{Ïáæ¿ Üfc¢. çÎ{ 20Èí ØÎÞÉßAá¢.

·â¼ùÞJßW ÈßKáU 200 µV×µøáZæMæ¿ ²GÈÕÇß ÕßÆcÞVÅßµ{ᢠÖÞØídļí¾øᢠÕcÞÕØÞÏßµ{ᢠÌÞCáµ{ᢠØbÏ¢ØÙÞÏ Ø¢¸B{áÎáZæMæ¿  ÉæC¿áAáKáIí. µã×ß, çÙÞVGßµZºV, Îã·Ø¢øfâ, ÎWØcÌtÈ ÕµáMáµ{ᢠؼàÕÎÞÃí.  
èÙæ¿Aí ØÞçCÄßµ ÕßÆcÏßÜâæ¿ÏáU çÙÞVGßµZºV ÄøßÖáÍâÎß µã×ß. ®ÏçùÞÌßµí æÈW µã×ß Äá¿BßÏÕ µV×µVAÞÏß ØVÕµÜÞÖÞÜÞ µcÞ¢ÉØßW ²øáAßÏßGáIí. ØÞÇÞøÃçÏAÞZ 40 % ÎÞdÄ¢ ¼Ü¢ ©ÉçÏÞ·æM¿áJß æȈᢠùÞ·ßÏᢠÕß{Ïßæ‚¿áAáK ØÞçCÄßµ ÕßÆcÏÞÃßÄí.  ØÎd· µã×ß ØdOÆÞÏ¢ dɺøßMßAÞÈÞÏß ÌÙáÕßÇ µã×ßµ{ᢠÎã·¢, ÎWØc¢ Õ{VJÜᢠآçÏÞ¼ßMß‚áU µã×ßMáøµ{ᢠ§Õßæ¿ Ø¼í¼àµøß‚ßGáIí. ®ˆÞÕßÇ µã×ßÉÞÀB{ᢠ²çø çÎWAâøÏíAá µàÝßW ÈßKá ÜÍcÎÞµáµÏᢠ溇á¢.

øIø ¯AV ÈÈÍâÎßÏßW ©WÉÞÆßMßAÞÈáKdÄÏᢠæÈˆí ¥çÄ ¥{ÕßÜáU ©ÃAá ÍâÎßÏßÜᢠÕß{ÏßAÞæÎK ÎÞÄãµÏÞÃí ÎæxÞøá ÕßØíÎÏAÞÝíº. µV×µøáæ¿ ®ˆÞ Ø¢ÖÏBZAᢠ¨ µã×ßÈßÜBZ ÄæK ©Jø¢ ÉùÏáæÎKá ØVÕµÜÞÖÞÜÞ dÉËØùᢠØàÈàÏV §XËVçÎ×X ØíæÉ×ÜßØíxáÎÞÏ çÁÞ.øÞεã×íà ùÞÕá ÉùEá. ·Þtß µã×ß Õß·cÞX çµdwÏáæ¿Äá ÎÞdÄÎÞÏß 80 ØíxÞ{áµ{ÞÃí ²øáAßÏßGáUÄí. ØVÕµÞÜÞÖÞÜÏáæ¿ 20 ·çÕ×à ØíÅÞÉÈB{ÞÃí ¨ ØíxÞ{áµZAá ºáAÞX Éß¿ßAáKÄí.

è¼Õµã×ßÏáæ¿ dɺÞøÃJßÈÞÏß 40 , µÞV×ßµ ©ÉµøÃB{áæ¿  ÕßWÉÈÏíAᢠdÉÆVÖÈJßÈáÎÞÏß 100 ,  çÆÖØÞWµãÄ ÌÞCáµ{áæ¿ÄÞÏß 10, ØVAÞV ÕµáMáµ{áæ¿ 25, ØbÏ¢ ØÙÞÏ Ø¢¸B{áæ¿ 100 ØíxÞ{áµ{ᢠçÎ{ÏßW ²øáAßÏßGáIí. Îã·Ø¢øfà յáMßæa ØíxÞ{ßæÜ Îá~cµÞÝíº ²çKµÞW Üf¢ ÕßÜÏáU ÙÜßAÞøß  µÞ{µ{ÞÃí. 105 µßçÜÞ ÄâAÕᢠ60,000 øâÉ ÕßÜÏáÎáU ¼ÎáÈÞ ÉcÞøß ¦¿á¢ çÎ{ÏßÜáIí. ·á¼ùÞJßW ÈßKáU µÞCçùÞZ, ÄÎßÝíÈÞGßW ÈßKáU æµÞçCÞÏ¢ µÞ{µZAᢠµÞÝíºAÞçøæù.  èÎØâøßW ÈßKáU ¥ÎãÄ ÎÙW ÉÖáÕáÎáIí. ÕØLÈ·V øÞκdwÉáø ÎÀJßW ÈßKÞÃí §ÕæÏ ®Jß‚ßøßAáKÄí.അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...