Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

ചൊവ്വാഴ്ച, നവംബർ 08, 2011

വലതിനു ഇത്രയും വിലയോ ഇവിടെങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യും ?

æµÞ‚ß: çµø{¢ ÈßµáÄß ²ÝßÕÞAßæÏCßÜᢠøÞØÕ{Jßæa ÕßÜ Éß¿ßÕßGí ©ÏøáµÏÞÃí. µÝßE ÕV×¢ §çÄ µÞÜÏ{ÕßæÈ ¥çÉfß‚í ÕßÜ §øGßÏßçÜæùÏÞÏß. ÕVÇß‚ µã×ßæ‚ÜÕí µâ¿ßÏÞÏçMÞZ æ΂æMG ©WÉK ÕßÜÏáæ¿ çÈGÕᢠµã×ßAÞVAí È×í¿æM¿áKá.

çµÞ¢ÉïµíØí Õ{BZAí 4.04% 'ÕÞxí ²ÝßÕÞAáçOÞZ 50 µßçÜÞd·ÞÎßÈí ÕßÜÏßW 30 øâÉçÏÞ{ÎÞÃá µáùÕáIÞµáµ. ¥çÄØÎÏ¢ §ùAáÎÄß æºÏíÄá ÕßÄøâ 溇áK 20:20:0:13Èí ÕßÜ µÝßE ÕV×æJ 376 øâÉÏßW ÈßKí ÕßÜ 777 øâÉÏßçÜAí ©ÏVKá. æÉÞGÞ×ßæa ÕßÜ 263 øâÉÏßW ÈßKí 588 øâÉÏßæÜJß. µV×µøáæ¿ dÉßÏ Õ{ÎÞÏ ËÞµí¿¢çËÞØßÈí 380 øâÉÏáIÞÏßøáKÄí µÝßE ÆßÕØæJ ÕßÜ ÕVÇÈçÏÞæ¿ 737.55 øâÉÏßæÜJß. 26,000 øâÉçÏÞ{¢ ©WÉÞÆÈæ‚Õí ÕøáK ËÞµí¿¢çËÞØßÈí ØÌíØßÁßÏÞÏß ¿HßÈí 12,000 øâÉ ÈWµáKáIí. µâGáÕ{ÎáIÞAáKÄßÈí ÕcÞɵÎÞÏß ©ÉçÏÞ·ßAáK ææÁ ¥çÎÞÃßÏ¢ çËÞØíçËxßÈᢠ(Áß®Éß) ÕßÜ §çÄ ÈßøAßW ©ÏVKá.

ÏâùßÏÏáæ¿ ÕßÜ çµdw ØVAÞV ÈßÖíºÏßAáKÄßÈÞW, ÎÞxÎßÜïÞæÄ Äá¿øáKá. §ÄßÈᢠÕßÜ µâGÃæÎK ÈßVçÆÖÎáæICßÜᢠøÞ×íd¿àÏ Éøß·Ãȵ{ÞW È¿É¿ß ÈàIáçÉÞÕáµÏÞÃí. øÞ¼cÞLø ÕßÉÃßÏßW ¥Ø¢ØíµãÄ ÕØíÄáAZAí ÕßÜ ÕÜïÞæÄ µâ¿ßÏÄí ©WÉÞÆÈ æºÜÕí µáJæÈ ©ÏVJßæÏKá µOÈßµZ ºâIßAÞGß. ØZËV, çËÞØíçËÞùßµí ¦ØßÁí, çùÞAí çËÞØíçËxí ®KßÕÏíæAÜïÞ¢ ÕßÜ µâ¿ßÏßGáIí.

ææºÈÏᢠdÌØàÜᢠ¥Ø¢ØíµãÄ ÕØíÄáAZ ÕX çÄÞÄßW ÕÞBß, øÞØÕ{ÎÞAß øÞ¼cÞLø ÕßÉÃßÏßæÜJß‚í ÜÞÍ¢ æµÞ‡áµÏÞÃí. çÜÞµ ¼ÈØ¢¶c 700 çµÞ¿ß µ¿KçÄÞæ¿ µÞV×ßçµÞWÉKB{áæ¿ ¦ÕÖcJßW µáÄß‚áºÞGÎáIÞµáæÎKí ¥ÕV µÃAá µâGáKá. æÉÞGÞ×ßæa ÕßÜ §ì ÕV×¢ 37% µIí ©ÏVKá. ¥¿áJ ÕV×¢, §Äí 22 ÖÄÎÞÈæÎCßÜᢠ¦µáæÎKí dÉÄàfßAáKá.

ÕßÜ ÕVÇÈæÏ Äá¿VKí æÉÞGÞ×ßæa ¶ÈÈ¢ µâ¿áÄW ÕcÞɵÎÞAßÏßGáIí. ¥çÄØÎÏ¢, µâ¿ßÏ ÕßÜÏíAí ÕÞBÞX §ùAáÎÄßAÞV οßAáµÏᢠ溇áKá. ÕßÜ ¿HßÈí 500 çÁÞ{ùßÈá Îáµ{ßçÜAí µ¿KÄáÎâÜ¢, §Lc ¯ÄÞÈᢠÎÞØB{ÞÏß æÉÞGÞ×ßæa §ùAáÎÄß ÈßVJßÕ‚ßøßAáµÏÞÏßøáKá. ÉâVÃÎÞÏᢠ§ùAáÎÄßæÏ ¦dÖÏßAáKÄßÈÞW, §Äßæa ËÜÎÞÏß æÉÞGÞ×ßÈí ÆìVÜÍc¢ ¥ÈáÍÕæM¿áµÏᢠæºÏíÄá. ¿HßÈí 470 çÁÞ{ùßÈᢠ490 çÁÞ{ùßÈᢠ§¿ÏíAí ÕÞBÞX §LcX µOÈßµæ{ §ìÏßæ¿ÏÞÃí çµdw ØVAÞV ¥ÈáÕÆß‚Äí. ¥¿áJ ÕV×¢ ÎÞV‚í Õæø §ì ÈßÜÕÞøJßW æÉÞGÞ×í §ùAáÎÄß æº‡ÞX µOÈßµZ ù×cÏᢠç¼ÞVÆÞÈáÎÞÏᢠÇÞøÃÏáIÞAßÏßGáIí. ÕßÜ Øí@ßøÄÏᢠÜÍcÄÏᢠ©ùMáÕøáJÞX §Äá ØÙÞϵÎÞÃí. çµø{JßW §LcX æÉÞGÞ×í ÜßÎßxÁí ÎÞdÄ¢ dÉÄßÕV×¢ ²Kø ÜfçJÞ{¢ ¿Y æÉÞGÞ×í §ùAáÎÄß æºÏíÄá ÕßxÝßAáKáIí.

ÄáÜÞÕV×¢ ¦ø¢Íß‚çÄÞæ¿ ÈÞÃcÕß{µZAᢠæÈWµã×ßAᢠÕ{Jßæa ¦ÕÖc¢ µâ¿ß. µáGÈÞ¿X ÉÞ¿çÖ¶øB{ßÜᢠÄãÖâV çζÜÏßæÜ çµÞZÉ¿Õáµ{ßÜᢠæÈWµã×ßAí Õ{¢ çºVçAIÄáIí.

§LcÏßW øÞØÕ{Jßæa æÎÞJ¢ ¦ÕÖcÎÞÏ 500 Üf¢ ¿HßW çµø{Jßæa ÕßÙßÄ¢ ¥Fá Üf¢ ¿Y (1.5%) ÎÞdÄÎÞæÃKí µÃAÞAáKá. Ø¢Øí@ÞÈJí Õ{Jßæa ÆìVÜÍcJßÈá ØÞÇcÄ µáùÕÞæÃCßÜᢠçÆÖàÏ ÄÜJßW Øí@ßÄß ÕcÄcØíÄÎÞæÃKá ÕßÆ·íÇV ºâIßAÞGß. µÞÜÕV×¢ æ΂æMGÄßÈÞW, ùÞÌß ØàØÃßW Õ{Jßæa ¦ÕÖc¢ ÎáX ÕV×çJAÞZ µâ¿á¢. dÉÄßÕV×¢ 2.7 çµÞ¿ß ¿Y ÏâùßÏ ¦ÕÖcÎáUÄßÈÞW ¦ÍcLø ©WÉÞÆÈ¢ 2.2 çµÞ¿ß ¿Y ÎÞdÄçÎÏáUâ. çÖ×ß‚Äí §ùAáÎÄß æºç‡IÄáIí. æÉÞGÞ×í ÉâVÃÎÞÏᢠ§ùAáÎÄß æº‡áKÄÞÃí. §LcX æÉÞGÞ×í ÜßÎßxÁí, §ËíçµÞ, ËÞµí¿í, ØíÉßµí Äá¿BßÏ µOÈßµ{ᢠ§ùAáÎÄßæÏ ¦dÖÏßAáKáIí. çÁÞ{ùáÎÞÏáU ÕßÈßÎÏJßW, øâÉÏáæ¿ ÎâÜc¢ µáùEÄí §ùAáÎÄß æºÜÕí ÕVÇßMßAáµÏᢠ溇áKá.

§LcX æÉÞGÞ×í ÜßÎßxÁí §ùAáÎÄß æº‡áK æÉÞGÞ×áÎÞÏß µMW §ìÏÞÝíº ÄáùÎá¶J¿áAá¢. ËÞµí¿ßÈá çÕIß 27,500 ¿Y ÏâùßÏÏáÎÞÏß µáææÕJßW ÈßKí µMW ¥¿áJÏÞÝíº ®Já¢. ËÞµí¿í µÝßE ÎÞØ¢ 17000 ¿Y ËÞµí¿¢çËÞØí çµø{JßW ÕßÄøâ æºÏíÄá. §ì ÎÞØÕᢠ§dÄÏᢠÕßWAÞÈÞµáæÎKá dÉÄàfßAáKá. ÎÞ¢·{âV æËVGßææÜçØÝíØí, ØíÉßµí, §LcX æÉÞGÞ×í ÜßÎßxÁí, §ËíçµÞ Äá¿BßÏ µOÈßµZAí çµø{JßçÜAáU ÕßÙßÄÕᢠçµdw øÞØÕ{¢ ÎdLÞÜÏ¢ ÈßÖíºÏß‚ßGáIí.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...