Ind disable
ദശ കൂപ സമ വാപി ദശ വാപി സമോ ഹ്രദ ദശഹ്രദ സമ; പുത്ര : ദശപുത്ര; സമോ ദ്രുമ : (പത്തു കിണര്‍ ഒരു കുളത്തിന് സമം; പത്തു കുളം ഒരു തടാകത്തിനു സമം. പത്തു തടാകം ഒരു പുത്രന് സമം. പത്തു പുത്രന്മാര്‍ ഒരു മരത്തിനു സമം.) [വൃക്ഷ സങ്കല്പവും,വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വെളിവാക്കുന്ന വൃക്ഷ ആയുര്‍വേദത്തിലെ വിഖ്യാതമായ ഒരു ശ്ലോഖം ആണ് മുകളില്‍] ജലം അമൂല്യമാണ്.. , പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് . . ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടര്ന്നാല് 2025 ഓടെ കേരളം കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും . അതൊഴിവാക്കാന് ഓരോ തുള്ളി ജലവും പാഴാക്കാതിരിക്കാന് നാം പ്രതിന്ജ്ഞ ബദ്ധരായെ മതിയാകൂ .. മാര്ച്ച് 22 ലോക ജല ദിനം"

Can't Read this blog ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy in your computer Fonts directory: Start>Control panel>Fonts> Paste it !
Download here !

വ്യാഴാഴ്‌ച, മേയ് 26, 2011

Farm information bureau

tIcf¯nse ImÀjnI taJebn \S¸m¡p¶ hnIk\ ]cn]mSnIfpw hnÚm\ hym]\ {]hÀ¯\§fpw IqSpX ^eh¯m¡p¶Xn\v ka{Kamb {]NmcW klmbw \ÂInhcp¶ tI{µoIrX Øm]\amWv ^mw C³^Àtaj³ _yqtdm. IrjnhIp¸n\pw, arKkwc£WhIp¸n\pw {]tXyIambn \nehnencp¶ {]NmcW hn`mK§Ä kwtbmPn¸n¨psIm­mWv C³Uybn Xs¶ C¯c¯nepÅ BZys¯ tI{µoIrX Øm]\sav ]dbmhp¶ ^mw C³^Àtaj³ _yqtdmbv¡v 1969þ cq]w \ÂInbXv. Ignª c­p ZiI§fnse \nkvXpeamb {]hÀ¯\¯neqsS Gsd s]mXpP\{i² t\Sn¡gnª Cu Øm]\¯nsâ tkh\§Ä¡v amÀ¤\nÀt±iw \ÂIpXn\v Hcp D]tZiIkanXn {]hÀ¯nbv¡p¶p­v. ImÀjntImÂ]mZ\¡½ojWÀ sNbÀam\mbpÅ kanXnbn A\ptZymKØmwK§fmbn c­p {]apJ hyànIfpw Irjn, arKkwc£Ww, £ochnIk\w F¶o hIp¸pIfpsS UbdIvSÀamcpw, klIcW cPnkv{Smdpw ImÀjnI kÀÆIemimebpsS FIv̳j³ UbdIvSdpw AwK§fmWv. kanXnbpsS Iho\À, _yqtdmbpsS {]n³kn¸mÄ C³^Àtaj³ Hm^okdmWv.
ImÀjnItaJebnse {]hÀ¯\ ]cn]mSnIsf¡pdn¨pw B[p\nI kt¦X§sf¡pdn¨pw IÀjIÀ¡v Adnhp ]IÀ¶p sImSp¡p¶Xn\v _yqtdm \nch[n amÀ¤§Ä kzoIcn¡p¶p­v. _yqtdm {]kn²oIcn¡p¶ ssZzhmcnIbmWv 'tIcf IÀjIÀ' _yqtdm ssIhcn¨ AXpeyamb asämcp t\«amWv BImihmWn \neb§fpsS klIcWt¯msS Znhkhpw {]t£]Ww sNbvXphcp¶ 'ImÀjnItaJem hmÀ¯IÄ'
{]apJ Zn\]{X§fneqsS BgvNtXmdpw {]kn²oIcn¡m³ Bcw`n¨ 'ImÀjnIcwKw' ]wànbmWv s]mXpP\{i² ]nSn¨p]änb _yqtdmbpsS asämcp kwcw`w. CXv kwØm\s¯ 2000þÂ]cw {KmaoW{KÙimeIfn `mjm C³Ìnäyq«nsâbpw {KÙimemkwL¯nsâbpw klIcWt¯msS 'Irjn]pkvXI tImÀWdpIÄ' Bcw`n¡phm\pw _yqtdmbv¡v Ignªn«p­v.
ImÀjnX hnjb§fnepÅ eLpteJIfpw t]mÌdpIfpw aäpw X¿mdm¡n kuP\yambn hnXcWw sN¿pXn\v ]pdta Irjnbn Xmev]cyapÅ GhÀ¡pw D]Imc{]Zambn XoÀ¶«pÅ ^mw ssKUpw hÀjwtXmdpw {]kn²oIcn¨p hcp¶p­v. FIvkn_nj\pIfpw, ImÀjnIhnjb§fnepÅ kn\nam{]ZÀi\§fpw kwØm\s¯m«msI \S¯nhcp¶p­v. ^mw C³^Àtaj³_yqtdmbpsS Xncph\´]pc¯pÅ {][m\ Hm^okn\p]pdsa tImgnt¡m«pw GdWmIpf¯pw taJem Hm^okpIfpw {]hÀ¯\w \S¯nhcp¶p. ImÀjnI hnjb§fn IÀjIÀ¡p­mIp¶ kwib§Ä¡v adp]Sn \ÂIp¶ Hcp ^mw AssUzkdn kÀÆokpw, _yqtdmbn {]hÀ¯n¨phcp¶p. ImÀjnItaJebnse {][m\ ]cn]mSnIÄ¡v B[p\nI kwhn[m\§Ä D]tbmKs¸Sp¯m\pÅ {ia§fpsS `mKambn aÄ«nIfÀ Nn{X§Ä A¨Sn¡p¶Xn\pÅ \qX\ kwhn[m\§tfmSpIqSnb Hcp Hm^vskäv {]Êv, eLphoUntbm Nn{X§Ä \nÀ½n¨v Irjn k_vUnhn\pIfn \ÂIp¶Xn\mhiyamb hoUntbm, Iymad XpS§nbvh _yqtdm Hm^okn kÖoIcn¨


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Popular Posts

Data entry/Online jobs (Text Adds)

www.amazon.com vdo how to earn by amazon ?

Earn by cliksor publisher website how see the demo vdo !


That's Malayalam News !


Ads By CbproAds

Webdunia News !

അനുയായികള്‍

Pages


The Green Makers Landscapes

Agriculture Insurance of India

Bio Farming

Useful Blogs (information)

Loading...

Currency Convertor !

Loading...